Per 1 mei is de herziene ZAR ingevoerd. De CAO MBO is daarop ook tekstueel aangepast. Verder is ervoor gekozen om errata etc te verwerken.

Herziene ZAR
cao mbo 2016-2017
Deze was/wordt-tabel geeft aan welke cao-artikelen uit de verlengde cao mbo 2016-2017 – naast de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling (bijlage F) – wijzigen per 1 mei 2018

Meer informatie op de website van de FvOv