Er komt voorlopig nog geen nieuw curriculum voor muziek in de bovenbouw. Tijdens het vao op in de Tweede Kamer op 16 juni jl. gaf Arie Slob, Minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media, aan te willen starten met Nederlands, moderne vreemde talen en wiskunde. Pas daarna komen de andere vakken aan bod. Voor het basisonderwijs en de onderbouw van het VO gaat het kerndoelentraject wel volgend schooljaar van start.

Door te starten met deze vakken moeten andere vakken in de bovenbouw voorlopig wachten voordat zij mogen starten met vakvernieuwing. Begin 2021 zal de minister een tijdspad aan de Kamer sturen waarin wordt aangegeven wanneer deze andere vakken kunnen starten. Ervan uitgaande dat het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen en eindtermen überhaupt flink wat tijd zal kosten is een nieuw curriculum daarmee nog jaren weg. Zodra de kunstvakken wel aan bod gaan komen worden er geen aparte bouwstenen voor de bovenbouw VO gemaakt maar wordt wel direct gestart met eindtermen. Via de FvOv had de VLS per brief de minister opgeroepen om te starten met alle vakken en leergebieden en al naar gelang van urgentie te differentiëren in het tempo van de ontwikkeling van eindtermen.

Kerndoelentraject basisonderwijs en vo-onderbouw volgend jaar van start

Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) heeft de opdracht gekregen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs om kerndoelen te ontwikkelen, in samenwerking met leraren, vakdidactici, scholen en onderwijsorganisaties. Deze zomer wordt met het technische werk gestart en de bedoeling is om in schooljaar 2021/22 met pilotscholen te starten om de vernieuwde kerndoelen gedurende twee schooljaren uit te testen. Als de vernieuwde kerndoelen in voldoende mate aan de doelstellingen voldoen en goed uitvoerbaar zijn, dan worden ze wettelijk verankerd, waarna ze voor het gehele onderwijs gaan gelden.

Instellen van een wetenschappelijke curriculumcommissie

In lijn met het advies van de Onderwijsraad liet minister Slob weten dat hij een onafhankelijke wetenschappelijke curriculumcommissie gaat inrichten. Deze commissie zal zich gaan buigen over voorstellen en gaat gedurende het vervolgproces, bij de afronding daarvan en op andere cruciale momenten adviezen geven. Ze gaan bijvoorbeeld toetsen of de concepteindtermen aansluiten op de doelen van de curriculumherziening.

Lees de brief van de Minister aan de Kamer (d.d. 10 juni jl.)