Voion is een nieuwe organisatie die zich inzet om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, sociale zekerheid, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion staat voor VO In ONtwikkeling.
Voion is een arbeidsmarkt- en opleidingsfonds dat is opgericht op initiatief van de sociale partners in het voortgezet onderwijs.

Wat kunnen scholen van ons verwachten?
Verzamelen en ontsluiten van kennis over arbeidsomstandigheden, professionalisering, sociale zekerheid en arbeidsmarkt
Ondersteuning bij het professionaliseren van HR in de vorm van instrumentontwikkeling, opleiding en advisering
Bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt door middel van het uitvoeren van onderzoeken en op basis daarvan bevorderen van (regionale) maatregelen
Bijdragen aan de kwaliteit van de docent onder andere door het bevorderen van de discussie rond professionele autonomie en beleggen van verantwoordelijkheden
Ondersteuning bij een goede werksfeer in de school en versterking van het werkvermogen van werknemers
Afspraken maken over goede arbeidsomstandigheden in een veilige school met aandacht voor zowel de technische veiligheid als ook de sociale veiligheid waaronder werkdruk, agressie en geweld.
Voion biedt schoolbesturen, directies, P&O-ers, MR-en, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners oplossingen en adviezen op bovenstaande terreinen. Voion doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en bezoekt scholen voor het geven van advies, ondersteuning en de begeleiding van (pilot)projecten. Wij vinden het belangrijk dat werkgevers en werknemers van elkaar kunnen leren. Voion faciliteert netwerken, publiceert good practices en biedt trainingen aan.

Het realiseren van goed onderwijs moet IN SCHOOL gebeuren. Voion toetst elke activiteit dan ook aan de vraag: “Helpt dit werknemers in het voortgezet onderwijs bij hun taak?”. Voion is vooral gericht op de organisatorische (faciliterende) kant van de school en niet op de onderwijskundig didactische kant. Voion maakt gebruik van bestaande initiatieven en werkt daarin nauw samen met sociale partners, scholen en andere organisaties. Er wordt gebruik gemaakt van wat goed gaat!

SBO en Arbo-VO
Voion continueert de taken van Arbo-VO op het gebied van veiligheid, gezondheid en vitaliteit en van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) m.b.t. het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in het vo. Meer informatie over de continuering van de activiteiten van Arbo-VO en SBO door Voion kunt u vinden op de site www.voion.nl.

Contact
Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over de activiteiten van Voion? U kunt contact opnemen met ons via het servicecenter van Voion, via tel: 045 – 579 6024, of mail naar info@voion.nl. Voor ondersteuning en advies op het gebied van veilig, gezond en vitaal werken, professionalisering, arbeidsmarkt en sociale zekerheid kunnen scholen in het voortgezet onderwijs contact opnemen met de consultants van Voion, zie daarvoor www.voion.nl.

Voion Postbus 2501, 6401 DA Heerlen
T 045 579 6024
F 045 579 2687
info@voion.nl
www.voion.nl