De VLS werkt regelmatig samen met andere instanties. De belangrijkste instanties zijn op deze pagina opgenomen.

Vakbond

De VLS is lid van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, de FvOv. Naast de VLS zijn ook KVLO (lichamelijke opvoeding), Levende Talen (taalonderwijs), NVLF (logopedie en foniatrie), NVON (natuurwetenschappen), NVOP (onderwijspersoneel), NVS-NVL (decanen), NVvW (wiskunde), UNIE NFTO en VONKC (beeldend, dans) lid van de FvOv.

Doordat de VLS lid is van de Centrale voor Middelbaar en Hoger Personeel, de CMHF, is de VLS ook een vakbond. De CMHF is op haar beurt weer aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals, de VCP (voorheen MHP). Na FNV en CNV is de VCP de derde Nederlandse vakcentrale.

Samenwerking VLS FvOv CMHF MHP(klik voor vergroting)

Muziekvakverenigingen

Ook met de andere muziekvakverenigingen onderhoudt de VLS regelmatig contact.

  • Het Netwerk Muziekdocenten PABO (NMP) streeft naar het bevorderen van het muziekonderwijs op de opleidingen voor leraar primair onderwijs en daarmee ook indirect op de basisscholen.
  • Gehrels Muziekeducatie heeft als doel het stimuleren van de muzikale vorming en het ondersteunen van leerkrachten en vakleerkrachten die muziekeducatie verzorgen.
  • De stichting Méér Muziek in de Klas streeft naar structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisscholieren.

Onderwijsorganen

Om voortdurend invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en ontwikkeling van de vakinhoud is de VLS betrokken bij activiteiten van onder andere deze organisaties:

  • het CvTE (College voor toetsing en examens) waarborgt namens de overheid de kwaliteit en het niveau van toetsen en examens en stelt scholen en instellingen in staat de afname van toetsen en examens vlekkeloos te laten verlopen.
  • SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) heeft een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk.
  • CITO (centraal instituut voor toetsontwikkeling) is het instituut voor het ontwikkelen en afnemen van toetsen, zoals bijvoorbeeld de centrale examens muziek en kunst.

Daarnaast vertegenwoordigen wij onze leden in werkgroepen van het Ministerie van OC&W en in werkveldcommissies van muziekvakopleidingen.

Kunstvakverenigingen

Voor sommige onderwerpen geldt dat muziekdocenten en andere kunstvakdocenten dezelfde belangen hebben. Daarom onderhoudt de VLS goed contact met de beroepsverenigingen voor beeldende kunst en vormgeving en dans (VONKC) en drama (BDD), want samen sta je sterker.

In 1999 is hiervoor het Samenwerkingsberaad Kunstvakken (SBKV) opgericht. Sinds 2012 heet dit beraad het Strategisch Beraad Kunstvakken (SBK). Hierin wordt ook nauw samengewerkt met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en afhankelijk van het onderwerp met andere partners uit het veld.

Het Beraad heeft als doel elkaar te informeren over beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de kunst- en cultuureducatie, en mogelijke acties te coördineren. Het Strategisch Beraad is vooral ook bedoeld om op de actualiteit in te spelen en snelle reacties te genereren.

In het Beraad worden daartoe inhoudelijke discussies gevoerd en strategische afwegingen gemaakt die voor de deelnemende organisaties van belang zijn.

En verder

De VLS trekt samen met Buma Cultuur op om de positie van het vak muziek in het voortgezet onderwijs te versterken. Zo ondersteunt de VLS de jaarlijkse verkiezing voor Muziekdocent van het Jaar.

Samen met 21 andere beroepsverenigingen bundelt de VLS haar krachten in de Creatieve Coalitie. Deze verenigingen zetten zich samen in voor betere arbeidsomstandigheden van makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers in de creatieve sector.

De VLS is lid van de EAS. Dit staat voor European Association for Music in Schools en is een Europees netwerk. Het brengt diverse partijen bij elkaar die zich bezighouden met muziekeducatie. Regelmatig organiseert EAS interessante conferenties en geeft het interessante publicaties uit.