Missie
De VLS bevordert het muziekonderwijs en de kunst- en cultuureducatie in brede kring en de belangen van de docenten op dat terrein. Daarnaast streeft de VLS naar verwezenlijking van de voor het vak benodigde faciliteiten, zoals voldoende lesuren, een goede accommodatie, rechtsbescherming en bekostiging. De VLS heeft aandacht voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het vakgebied en neemt waar nodig initiatieven.

Leden
De circa 900 leden van de VLS werken in het muziekonderwijs of volgen een opleiding tot docent muziek. Het ledenbestand telt naast een groot aantal docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs, beoefenaren van andere muziekpedagogische beroepen, zoals muziektherapeuten en -consulenten, docenten aan muziekscholen en centra voor kunsteducatie en docenten uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs. De aspirant-leden, studenten aan de diverse muziekvakopleidingen, vormen een speciale groep binnen het ledenbestand.

Historie
De Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS) is opgericht in 1948 om op te komen voor het algemeen vormend muziekonderwijs en om vakinhoudelijke ondersteuning te bieden aan muziekdocenten. In 1987 heeft de VLS zich aangesloten bij de CMHF (Centrale voor middelbare en hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen), waarmee de VLS de status van vakbond verwierf.

Ook is de VLS aangesloten bij de Vakcentrale MHP (middengroepen en hoger personeel). Hierdoor kan de VLS zijn leden naast vakinhoudelijke ook rechtspositionele ondersteuning bieden.
Door de getrapte aansluiting is de VLS bijvoorbeeld ook vertegenwoordigd in de SER (Sociaal Economische Raad), de StAr (Stichting van de Arbeid) en verwante adviesorganen voor het Kabinet, en in de RWI (raad voor werk en inkomen).

Download de statuten en huishoudelijk reglement van de VLS, versie 2014 (pdf)