Per 1 augustus 2021 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens de volgende vacature, die op voordracht van de VLS ingevuld kan worden:

Lid vaststellingscommissie muziek vmbo-havo-vwo (ca. 130 klokuren)

Taakomschrijving:

  • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak muziek vmbo-havo-vwo;
  • adviseren over de normering van de centrale examens van het vak muziek vmbo-havo-vwo;
  • meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak muziek vmbo-havo-vwo.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van een vaststellingscommissie:

  • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak muziek vwo;
  • beschikt over een goede vakkennis en –vaardigheid op het gebied van het vak muziek vwo;
  • heeft (recente) ervaring met het geven van onderwijs in het vak muziek in examenklassen vwo.

Strekt tot aanbeveling:

  • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie niet samen gaan met:

  • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
  • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
  • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Taakvergoeding en rechtspositie:

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies[1] en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies[2].

Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding.

Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

Meer informatie over de benoeming kunt u krijgen/opvragen bij mevrouw. S. Schoonheim, via 030 23 06 060.

Reageren op deze vacature?

De vacature van het CvTE wordt op voordracht van de VLS vervuld. Heeft u interesse in bovengenoemde functie, stuurt u dan uw motivatie en C.V. uiterlijk 1 februari naar de VLS t.a.v. Allerd van den Bremen.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kunt u krijgen bij mevrouw A. Mallegrom via 06 15 95 1776 of a.mallegrom@cvte.nl.

 

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0024775/2020-01-01

[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0025279/2020-01-01