Per 1 augustus 2022 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens de volgende vacature, die op voordracht van de VLS ingevuld kan worden:

Lid vaststellingscommissie muziek vmbo-havo-vwo (ca. 150 klokuren op jaarbasis)

Taakomschrijving

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak muziek vmbo-havo-vwo;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het vak muziek vmbo-havo-vwo;
 • meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak muziek vmbo-havo-vwo.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van een vaststellingscommissie:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak muziek havo;
 • beschikt over een goede vakkennis en –vaardigheid op het gebied van het vak muziek havo;
 • heeft (recente) ervaring met het geven van onderwijs in het vak muziek in examenklassen havo.
 • heeft een brede oriëntatie van muziekstijlen en bij voorkeur specifieke kennis van jazz- en popmuziek.

Strekt tot aanbeveling

 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie niet samen gaan met:

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

College voor Toetsen en Examens

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo:

 • het vaststellen van de centrale examens;
 • het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
 • het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kunt u krijgen bij mevrouw A. Mallegrom via 06 15 95 1776 of a.mallegrom@cvte.nl.

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies[1] en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies[2].

Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding.

Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

Meer informatie over de benoeming kunt u krijgen/opvragen bij mevrouw. S. Schoonheim, via 030 23 06 060 of financien@cvte.nl

Reageren op deze vacature?

De vacature van het CvTE wordt op voordracht van de VLS vervuld. Heeft u interesse in bovengenoemde functie, stuurt u dan uw motivatie en C.V. uiterlijk 1 februari 2022 naar de VLS t.a.v. Allerd van den Bremen.

 

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0024775/2020-01-01

[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0025279/2020-01-01