De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) is de geschillencommissie op het gebied van medezeggenschap in het funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs).
De Commissie is ingesteld op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en wordt in stand gehouden en administratief en juridisch ondersteund door de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht.

Bevoegdheid LCG WMS
De LCG WMS doet in eerste aanleg een bindende uitspraak in instemmingsgeschillen, adviesgeschillen, reglementsgeschillen, statuutsgeschillen en nalevingsgeschillen in het funderend onderwijs. Deze geschillen kunnen zich voordoen tussen een schoolbestuur en zijn (G)MR of een geleding van de (G)MR dan wel tussen het bestuur van een samenwerkingsverband passend onderwijs en zijn MR of zijn ondersteuningsplanraad.
Tegen de uitspraken van de Commissie staat beroep open bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.

Samenstelling commissie
De Wms bepaalt dat de Commissie moet bestaan uit ten minste zes leden, waaronder een Voorzitter en een vicevoorzitter. Zij worden op bindende voordracht benoemd door de minister.
Twee leden van de Commissie zijn benoemd op voordracht van de PO-Raad, de VO-raad en de profielorganisaties.
Twee andere leden zijn benoemd op gezamenlijke voordracht van de personeelsvakorganisaties, de landelijke organisatie Ouders & Onderwijs en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).
Voor een goede uitoefening van de taken van de Commissie zijn hoge kwaliteit en gezag noodzakelijk.

Vacature lid namens de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties
In verband met het reglementair terugtreden van het lid, dat benoemd is op voordracht van de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties, ontstaat per 1 januari 2019 de vacature van lid van de Commissie. Het nieuwe lid wordt benoemd door de minister, op voordracht van de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties.

De Leden van de Commissie, gespreide samenstelling, samenwerking
De leden van de Commissie zijn onderwijs(recht)deskundigen: zij beschikken over aantoonbare juridische expertise dan wel ervaringsdeskundigheid in het funderend onderwijs.
Binnen de Commissie dient er een evenwichtige spreiding van kennis en ervaring te zijn op de voor de Commissie relevante terreinen. De leden van de Commissie moeten voorts in staat zijn tot collegiale samenwerking.

Profielschets lid LCG WMS namens de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties

Procedure
De benoemingsadviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de voordragende organisaties (personeelsvakorganisaties, Ouders & Onderwijs en LAKS). Stichting Onderwijsgeschillen treedt op als adviseur en bewaker van de procedure.
De benoemingsadviescommissie selecteert de kandidaten en voert gesprekken met hen. De benoemingsadviescommissie brengt advies uit aan de voordragende organisaties over de benoemingsvoordracht aan de minister. De voordragende organisaties beslissen unaniem over de bindende voordracht aan de minister. Stichting Onderwijsgeschillen legt deze bindende voordracht van de organisaties voor aan de minister met het verzoek tot benoeming over te gaan.

Planning
Selectiegesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op woensdag 26 september 2018 (ochtend) en op donderdag 27 september 2018 (middag).

Reacties en contact
Indien u belangstelling heeft voor de functie, verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie uiterlijk 17 september te zenden aan:
Stichting Onderwijsgeschillen
Benoemingsadviescommissie LCG WMS
t.a.v. mr. Hilde Mertens
per email: Lilian Schouten (l.schouten@onderwijsgeschillen.nl)
of
per post: Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT

Nadere informatie
Voor mondelinge informatie over de functie kunt u bij voorkeur op maandag, dinsdag of donderdag contact opnemen met mr. Hilde Mertens via 030-280 95 90