Het bestuur van de VLS nodigt u uit voor het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering.

Zij heeft deze extra ledenvergadering uitgeroepen om voor het nieuwe kalenderjaar een kascommissie te kunnen benoemen. De presentatie van het jaarverslag van 2012, de uitkomst van een onderzoek door een Financiële Adviescommissie en de begroting van 2014 inclusief beleidsplan zal aan de orde komen in de ALV van juni 2013.
Datum: Woensdag 5 december 2012
Tijd: 18.00 – ± 19.00 uur
Plaats: Faculteit Muziek van de Hogeschool voor de kunsten te Utrecht, Mariaplaats 28
Agenda:
Opening/mededelingen/ingekomen stukken
Notulen jaarvergadering 18 juni 2012
Voordragen leden voor de kascommissie
Benoeming kascommissie
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting
Aanmelding

Vanwege de catering en de te reserveren ruimte verzoeken we u ons uiterlijk 1 december te laten weten of u deze ledenvergadering wenst bij te wonen.
Gaarne ontvangen we uw bericht op: Kluppelshuizenweg 32, 7608 RL Almelo: bureau@vls-cmhf.nl.