Wilt u van gedachten wisselen met de Verkenningscommissie Kunstvakken en bent u 
docent muziek in de bovenbouw havo/vwo, oude stijl of nieuwe stijl?
Op maandag 7 februari aanstaande organiseert de Verkenningscommissie Kunstvakken een gespreksronde om met u te praten over de toekomst van de kunstvakken in de Tweede fase.

Maandag 7 februari 2011
Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht
KW-gebouw, Mariaplaats 27 Utrecht, zaal K-108
Van 16:00 tot 17:30 uur
Meld u aan via E.Hoekstra@slo.nl

Kunstvakken op school, vanzelfsprekend! Maar, waartoe en waarheen? Wat moeten leerlingen van de 21ste eeuw kennen en kunnen? Wat is de essentie van wat de school door middel van de kunstvakken aan haar leerlingen wil meegeven? Met onder andere deze ‘gewetensvragen’ zien docenten en schoolleiders zich geconfronteerd op één van de landelijke gespreksrondes van de Verkenningscommissie Kunstvakken.

Op 27 april 2010 is in het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Verkenningscommissie Kunstvakken geïnstalleerd. De commissie heeft de opdracht zich te buigen over de toekomst van de kunstvakken en voorstellen te doen voor de ontwikkeling van de kunstvakken in de tweede fase van havo en vwo.

“Het is aan de commissie om een helder en eenduidig advies uit te brengen over de toekomst van de Kunstvakken, omdat de huidige tweedeling tussen vakken ‘oude’ en ‘nieuwe’ stijl niet langer houdbaar is. Het uiteindelijke advies moet gestoeld zijn op een reëel beeld en een breed draagvlak van wat in het veld leeft bij docenten, scholen en opleidingen.”

Eind 2011 zal het advies worden gepresenteerd. Van Groningen tot Weert, afgelopen weken zijn de leden van de Verkenningscommissie Kunstvakken het land doorgetrokken om in gesprek te gaan met het veld. Hoe kijken docenten en schoolleiders aan tegen de verschillende kunstvakken? Welke vakken worden op hun school aangeboden, waarom zijn scholen ooit tot die keuze gekomen? Wat zijn de ervaringen en hoe kijkt men tegen de toekomst aan? Het gaat niet zozeer om de eventuele legitimering van kunstvakken maar om het kritisch stilstaan bij de huidige situatie.

Uit de gesprekken kwam tot nu toe een schakering aan meningen en ideeën tevoorschijn. Zoals verwacht zijn de meningen verdeeld over toetsing en examinering: de een vindt dat het vak zonder Centraal Examen vervalt tot een hobby, de ander vindt dat het vak juist meer ruimte en diepgang krijgt als het Centraal Examen achterwege blijft.
Als tip kreeg de commissie mee om ook goed te kijken naar voorbeelden en good practices in het buitenland. Inmiddels zijn ook leerlingen gevraagd naar hun ervaringen bij de verschillende kunstvakken. Diverse deskundigen zijn uitgenodigd om tijdens één van de commissievergaderingen hun visie met de commissie te delen. De koepelorganisaties als VSNU, VO-raad en HBO-raad worden geraadpleegd over hun visie op de kunstvakken.

Om het beeld volledig te maken, als een soort nulmeting, worden er momenteel bijeenkomsten georganiseerd met docenten uit verschillende vakdisciplines. Op basis van deze eerste informatieve gespreksrondes filtert de commissie onderzoeksvragen die vervolgens komend jaar uitgewerkt zullen worden. De antwoorden op deze onderzoeksvragen leveren mede input voor het advies dat eind 2011 aan de minister voorgelegd wordt.

Toine Wevers, Pascal Marsman, Ange Taminiau