Op 6 december 2016 is de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris spreekt zijn waardering uit voor de inspanning van leraren, scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die in de afgelopen tweeëneenhalf jaar betekenisvolle stappen hebben gezet in de uitvoering van passend onderwijs.

Drie ontwikkelingen die door de invoering van passend onderwijs tot stand zijn gekomen en zijn versterkt, worden in de Kamerbrief uitgelicht:

Lees meer…