Vakbondsberichten

Motie toekenning aanvragen Lerarenbeurs aangenomen

Op 10 september diende Tweede Kamerlid Van Meenen een motie in waarin de regering wordt verzocht “om voor 1 oktober aanstaande met voorstellen te komen om de aanvragen voor de Lerarenbeurs alsnog toe te kennen en de afgewezen leraren daarover te informeren, zoals bijvoorbeeld een kasschuif waarbij een deel van de middelen voor de lerarenbeurs van volgend jaar naar voren…
Lees verder
Vakbondsberichten

Projectinformatie ‘Werkdruk in het primair onderwijs’

Werkdrukakkoord: Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen heeft het kabinet in het voorjaar van 2018 een akkoord met de vakbonden en PO-Raad afgesloten. In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen sinds het schooljaar 2018-2019 extra geld ontvangen om werkdruk aan te pakken. Schoolteams bepalen zelf waaraan zij deze middelen besteden, waarbij de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft.…
Lees verder
Vakbondsberichten

Budget Lerarenbeurs niet toereikend

Eind 2019 is in de kamer een voorstel ondertekend om 28,5 miljoen euro -bestemd voor de lerarenbeurs- over te hevelen naar budget voor de intensivering van de aanpak van het lerarentekort. Omdat er al jaren sprake zou zijn van onder uitputting van de beurs (er bleef jaarlijks geld over volgens OCW) zou het geld beter gestoken kunnen worden in trajecten…
Lees verder
Nieuws

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Het Fonds voor Cultuurparticipatie bericht: Minister Ingrid van Engelshoven is op werkbezoek geweest bij Maas Theater en Dans. Ze deed mee aan de digitale cultuurles en sprak daar met leerlingen, cultuurmakers en docenten. Over gelijke kansen (met input van wethouder cultuur Said Kasmi), het belang van cultuur voor de ontwikkeling van kinderen en de waarde van een programma als Cultuureducatie…
Lees verder