Vakbondsberichten

Projectinformatie ‘Werkdruk in het primair onderwijs’

Werkdrukakkoord: Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen heeft het kabinet in het voorjaar van 2018 een akkoord met de vakbonden en PO-Raad afgesloten. In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen sinds het schooljaar 2018-2019 extra geld ontvangen om werkdruk aan te pakken. Schoolteams bepalen zelf waaraan zij deze middelen besteden, waarbij de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft.…
Lees verder
Vakbondsberichten

Budget Lerarenbeurs niet toereikend

Eind 2019 is in de kamer een voorstel ondertekend om 28,5 miljoen euro -bestemd voor de lerarenbeurs- over te hevelen naar budget voor de intensivering van de aanpak van het lerarentekort. Omdat er al jaren sprake zou zijn van onder uitputting van de beurs (er bleef jaarlijks geld over volgens OCW) zou het geld beter gestoken kunnen worden in trajecten…
Lees verder
Nieuws

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Het Fonds voor Cultuurparticipatie bericht: Minister Ingrid van Engelshoven is op werkbezoek geweest bij Maas Theater en Dans. Ze deed mee aan de digitale cultuurles en sprak daar met leerlingen, cultuurmakers en docenten. Over gelijke kansen (met input van wethouder cultuur Said Kasmi), het belang van cultuur voor de ontwikkeling van kinderen en de waarde van een programma als Cultuureducatie…
Lees verder
Vakbondsberichten

Investeer slim in onderwijs – Update: beleidsreactie ministers OCW

Het tweede ‘corona-advies’ van de Onderwijsraad: Vooruitzien voor jonge generaties, benoemt een aantal relevante aandachtspunten voor het onderwijs de komende periode. Deze aandachtspunten zijn: leraren en schoolleiders, gelijke kansen, leesvaardigheid, toetreding tot de arbeidsmarkt en het borgen van toetsen en examens op overgangsmomenten. De Onderwijsraad pleit voor een structurele investering in het onderwijs op deze punten, een pleidooi dat wij…
Lees verder