Vakbondsberichten

Leervertragingen en zorgen over welzijn door corona

Als gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De ernst hiervan verschilt per leerling en schoolsoort. Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst. Op middelbare scholen lopen jongeren in de onderbouw vooral achter bij rekenen en Nederlandse leesvaardigheid. Daarnaast maken schoolleiders zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en hun motivatie om…
Lees verder
Vakbondsberichten

Praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is op verzoek van het ministerie van OCW een praktijkkaart ontwikkeld om scholen te ondersteunen in de aanpak van schooluitval en verzuim. Deze praktijkkaart biedt een praktische handreiking aan scholen en gemeenten om een aanpak in te zetten om leerlingen die (risico lopen op) langdurig verzuimen te ondersteunen naar een passende oplossing…
Lees verder
Vakbondsberichten

Monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs

Op 7 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met het Plan van aanpak monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In het voorjaar van 2022 wordt een besluit genomen over voortzetting en eventuele verlenging van het NPO. De eindevaluatie is voorzien voor eind 2023. Elk half jaar vindt een rapportage plaats. Lees…
Lees verder
Vakbondsberichten

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs voor PO en VO

Voor schooljaar 2021-2022 krijgen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs per leerling een bedrag aan aanvullende bekostiging. Scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand krijgen een extra bedrag. Er is ook aanvullende bekostiging voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden. Er is een informatietool beschikbaar die per school het bedrag per leerling laat zien en de bijdrage voor leerlingen met…
Lees verder