Vakbondsberichten

Compensatieregeling extra werk eindexamens

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om scholen en docenten te compenseren voor de extra werkzaamheden in verband met de extra herkansingsmogelijkheid en het feit dat de correctie van het derde tijdvak doorloopt in de eerste vakantieweek in de regio Noord. Over de wijze waarop deze gelden toegekend worden, is een convenant tussen de onderwijsbonden en de VO-raad opgesteld.
Lees verder
Centrale examens

Wanneer moet het examenwerk naar de 2e corrector? Adviestabel beschikbaar!

In de hectische examenperiode is het belangrijk om je werk tijdig naar de 2e corrector te sturen, zodat hij/zij ook voldoende tijd heeft om het werk te beoordelen. In een normale examenperiode kan dat al best lastig zijn, nu er dit jaar vanwege COVID-19 een extra afnameperiode is komt de correctietijd nog meer onder druk te staan. Des te meer…
Lees verder
Centrale examens

Handreiking aanpassingen eindexamens 2021

Op 12 februari maakte minister Slob bekend dat OCW een aantal aanpassingen in de voorlopige examenregeling heeft opgenomen. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. De maatregelen vragen van veel scholen een aanpassing van het…
Lees verder
Vakbondsberichten

Examens: regeling aangewezen vakken tweede tijdvak

Elk schooljaar stelt het College voor Toetsen en Examens een lijst op van zogenoemde aangewezen vakken. Voor een aantal vakken kan het te verwachten aantal deelnemers voor het tweede tijdvak zo klein zijn dat het efficiënter is het centraal examen voor het tweede tijdvak centraal te organiseren en het net zoals het derde tijdvak door het College voor Toetsen en…
Lees verder