Als lid van de VLS bent u aangesloten bij de FvOv, een koepelorganisatie van 11 verschillende vakverenigingen. De FvOv doet namens de vakverenigingen de cao-onderhandelingen en vakoverstijgende onderwijszaken zoals bijvoorbeeld het bevoegdhedenstelsel. Via het bestuur en de ALV van de FvOv bepaalt de VLS, tezamen met de andere verenigingen het beleid van de FvOv en het mandaat van het bestuur en de onderhandelaars.

De VLS laat het vakbelang altijd zwaar meewegen in het standpunt, wij beijveren ons voor kwalitatief goed muziekonderwijs voor alle kinderen door vakbekwame docenten. De verschillende standpunten van verenigingen kunnen wel eens schuren en dat maakt dat de FvOv een solidaire middenweg zoekt waarin verschillende vakken goed tot hun recht kunnen komen en zich er goed in kunnen vinden. Wij zoeken als VLS een evenwicht tussen opkomen voor het eigen belang en het delen van een gezamenlijke strategie. De FvOv is daarmee minder geprononceerd en met de vaak redelijke opstelling haal je niet de media; maar dat heeft ook te maken met onze bescheiden omvang en dat het om verschillende vakken gaat.

Het is natuurlijk niet zo dat de FvOv tekent zonder de mening van de achterban te meten en mee te wegen. Bij de FvOv is dat echter wel anders georganiseerd dan bij bijvoorbeeld de AOb omdat het raadplegen van de leden via de verschillende verenigingen gaat. De voorzitter van de FvOv had het mandaat van de verenigingen, ook van de VLS, om het convenant te tekenen. De FvOv wil meebeslissen over de besteding van dit geld, ook al gaat het nu om incidenteel geld. In dit geval kunnen we wel zeggen dat het intrekken van de staking op vrijdagmiddag 1 november jl. onverstandig is geweest en dat we daarover de mening van de achterban van de verenigingen eerst hadden moeten raadplegen. Uit de ledenpeiling die 4 november jl is gehouden blijkt dat de meerderheid van de gepeilde leden vóór het laten staan van de handtekening is en wel wil dat de staking van 6 november doorgaat.

De VLS vindt dat de 460 miljoen die nu is toegezegd een eerste gebaar is richting meer en structureel geld voor het verminderen van de werkdruk in het onderwijs en het gelijktrekken van de salarissen voor dezelfde functies in PO en VO.
De VLS heeft er met de FvOv vertrouwen in dat deze 460 miljoen zal leiden tot een structurele injectie, maar daarvoor blijft druk nodig en de staking helpt daarbij.