Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs WIE en WAT
Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs wordt ten minste twee maal per jaar georganiseerd (voorjaar en najaar) door de onderwijsvakverenigingen VONKC en VLS en het LKCA, in samenspraak met NBDK en BDD. Het heeft als doel te informeren en een platform te zijn voor discussie over beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de kunst- en cultuureducatie; binnenschools en buitenschools. Het Beraad speelt daarbij in op de actualiteit, genereert snelle reacties en coördineert mogelijke acties.

Bulletin
Het BULLETIN van het Beraad komt enkele keren per jaar uit. Het beoogt betrokkenen en belangstellenden van het Strategisch Beraad Kunstonderwijs voorafgaand aan elke bijeenkomst te informeren over de thema’s die geagendeerd worden. Om hen vervolgens na afloop te voorzien van een bondig verslag van de besproken onderwerpen.
Dit is het derde Bulletin van het SBK. Centraal staat het verslag van de bijeenkomst in november.

Verslag bijeenkomst SBK 10 november 2014
1 – Mededelingen

Het eerste deel van de vergadering bestaat uit een mededelingenronde. Hier een kort overzicht van de relevante mededelingen.

 • De rol van inspectie en de melding van cijferafwijkingen bij eindexamens: Reyer Ploeg meldt dat er ophef is ontstaan over de cijfergeving bij de eindexamens. Het is voor buitenstaanders vaak niet duidelijk waarom er een behoorlijk verschil kan zijn tussen de cijfers voor het schoolexamen (praktijk) en het centraal schriftelijk examen (theorie).
  Afgesproken is dat we er een artikel over schrijven voor Kunstzone.
 • Het themanummer 5 van Kunstzone over de leerlijnen, het curriculum en Cultuureducatie met Kwaliteit is naar alle scholen primair onderwijs gestuurd. Het nummer is via de volgende link te downloaden: Kunstzone 2014/ nr 5.
 • Henk Visscher wordt vanaf heden in het Beraad vervangen door Rob Menting, schoolleider in Roermond.
 • De Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs van Sardes/ Oberon is onlangs afgerond. De monitor voortgezet onderwijs is momenteel in voorbereiding.
 • Het verslag van de Strategische Verkenning van het LKCA is ook voor de deelnemers van het Beraad relevant. Piet Hagenaars deelt het verslag wanneer dit klaar is.
 • Diederik Schönau deelt mede dat er een nieuwe PPON (periodieke peiling onderwijsniveau) komt, in 2015 wordt hierin door de Inspectie ook cultuuronderwijs meegenomen.

2 – Conceptsubsidieaanvraag vakverenigingen bij FCP, lessenplannen PO
VONKC, VLS, NBDK en BDD bundelen expertise voor de ontwikkeling van een digitaal lesprogramma voor het primair onderwijs. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het idee is om een website/ app te ontwikkelen waarmee scholen zelf een lesprogramma kunnen samenstellen. SLO en LKCA zijn partner; de voorzitter van VONKC nodigt de verenigingen uit de vertaalslag naar de onderwijspraktijk te helpen maken.

3 – Kamerbrief over Impuls cultuuronderwijs (muziekonderwijs) – 24 oktober 2014
Het Beraad spreekt kort over de Kamerbrief Impuls cultuuronderwijs (muziekonderwijs). De meeste reacties gaan over de invulling van de te besteden gelden. De brief draagt de naam ‘cultuuronderwijs’, maar de leden brengen in een reactie de volgende punten graag onder de aandacht bij de staatssecretaris.

 • de brief draagt weliswaar de naam ‘cultuuronderwijs’, maar inhoudelijk gaat het alleen over het muziekonderwijs
 • het Beraad biedt graag zijn deskundigheid aan om het plan te doen slagen
 • het Beraad vindt dat andere kunstvakken ook een impuls verdienen en aan bod moeten komen
 • het Beraad heeft enkele vragen: Wie krijgt de regierol bij de uitvoering van het plan en hoe structureel is deze nieuwe regeling?
 • het Beraad vraagt om concrete suggesties wanneer het gaat om de ontwikkeling van de vakdeskundigheid, de peer coaching en de samenwerking met de Pabo’s
 • het Beraad vraag waarom de vakleerkracht alleen wordt ingezet ten behoeve van de ondersteuning van de groepsleerkrachten en niet voor de lessen zelf?

Het Beraad spreekt een reactie af in de vorm van een brief waarin deze punten worden opgenomen.

4 – De discussie rond de vernieuwing kunstvakken in de tweede fase voortgezet onderwijs
De discussie rond de vernieuwing van de kunstvakken in de tweede fase van het voortgezet onderwijs loopt al vanaf 2012, hetgeen het Beraad verontrust. Ten tijde van de vergadering was het nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamercommissie OCW vervolgstappen zou nemen. Intussen is dit duidelijk. In november is de Dialoog Onderwijs 2032 gestart met de Kamerbrief over toekomstgericht funderend onderwijs. De discussie rond de kunstvakken oude en nieuwe stijl wordt hierin meegenomen.
De verkennende notitie van SLO over het leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst

5 – Stand van zaken vernieuwingscommissie CKV
Op 24 juni is het concept-advies van de Verkenningscommissie CKV naar OCW gestuurd. De reactie van het Strategisch Beraad is op 10 juli naar OCW gestuurd. De voorzitter van de commissie nam de opmerkingen van het Beraad mee in de herziene adviesversie. De opzet is nu anders, het is ook minder theoretisch en om de leesbaarheid te verhogen zijn de voetnoten in de tekst verwerkt. In het advies van het vernieuwde vak CKV zijn de volgende domeinen genoemd: A: verkennen, B: verdiepen en verbreden, C: onderzoeken en D: presenteren en reflecteren. Het doel is om het advies in december gereed te krijgen. De volgende stap in dit proces is het schrijven van een handreiking.

Referenties literatuur of websites:
Bij 1:
Kunstzone, themanummer 5/ 2014
Bij 2:
Voorlopig: Kennisdossier Strategische Verkenning
Bij 3:
Handreiking Muziekonderwijs 2020
Aanverwante documenten:
Monitor cultuuronderwijs & Cultuureducatie met Kwaliteit
Kamerbrief over impuls cultuuronderwijs
Bij 4:
Verenigingen teleurgesteld over handhaving kunstvakken oude en nieuwe stijl
rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en- publicaties/publicaties/2014/11/17/leerplan-voor-het-funderend-onderwijs-van-de-toekomst- een-verkennende-notitie/leerplanvoorhetfunderendonderwijs1.pdf

Datum SBK voorjaarsoverleg 2015
Datum: Voorjaar 2014 (nader vast te stellen) Tijd: 17.30-20.30 uur
Locatie: nader vast te stellen
Agendacommissie: VONKC, VLS, LKCA & voorzitter Beraad