Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs WIE en WAT
Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs wordt ten minste twee maal per jaar georganiseerd (voor- jaar en najaar) door de onderwijsvakverenigingen VONKC en VLS en het LKCA, in samenspraak met NBDK en BDD. Het heeft als doel te informeren en een platform te zijn voor discussie over beleids- matige en inhoudelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de kunst- en cultuureducatie; bin- nenschools en buitenschools. Het Beraad speelt daarbij in op de actualiteit, genereert snelle reacties en coördineert mogelijke acties.

Bulletin
Het BULLETIN van het Beraad komt vier maal per jaar uit. Het beoogt betrokkenen en belangstellenden van het Strategisch Beraad Kunstonderwijs voorafgaand aan elke bijeenkomst te informeren over de thema’s die geagendeerd worden. Om hen vervolgens na afloop te voorzien van een bondig verslag van de besproken onderwerpen.

Dit is het tweede Bulletin in 2014. Centraal staat het verslag van de bijeenkomst in mei en de extra bijeenkomst over het concept eindexamen CKV in juni 2014.

Verslag bijeenkomst SBK 12 mei 2014
1 – Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie van de SLO
Eerste agendapunt was het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie, in opdracht van het ministerie van OCW ontworpen door SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Het Leerplankader is in juni openbaar gepubliceerd. In mei vonden diverse introductiebijeenkomsten met discussierondes plaats. Hieruit kwamen de volgende aanbevelingen:

 • Maak op de website duidelijker voor wie dit leerplankader bedoeld is en wat de meerwaarde van dit leerplankader is, bijvoorbeeld in vergelijking met TULE, en wat de status is.
 • Graag concrete voorbeelden voor scholen met verschillende ambitieniveaus.
 • Lokaal met elkaar in gesprek gaan (scholen en culturele instellingen) naar aanleiding van het kader.
 • Meer verwijzingen naar TULE voor degenen die daarmee gewend zijn te werken.
 • Maak erfgoed beter zichtbaar, bij voorkeur inclusief leerlijn en voorbeelden.
 • Verwijs in het kader naar bestaande methodes. Pas deze zo nodig aan en maak ze digitaal toegankelijk.
 • Maak een databank waarin leerkrachten (delen van) methodes kunnen selecteren die het beste passen bij hun wensen.
 • Maak initiatieven, goede voorbeelden, methoden en activiteiten goed vindbaar en toegankelijk.
 • Graag een handig overzicht van bestaande beschikbare ingrediënten (leerplannen, methodes e.d.) landelijk en lokaal.
 • Zorg voor korte filmpjes waaruit duidelijk wordt op wat voor manier met leerlingen gewerkt kan worden met accent op creatief proces in plaats van eindproduct.
 • Maak een ‘lightversie’ van het kader. En/of maak het toegankelijk aan de hand van kant en klare delen.
 • Voor het LKCA: graag veel netwerkmomenten organiseren zodat uitgewisseld kan worden hoe iedereen met het kader werkt op allerlei niveaus (opleidingen, scholen, culturele instellingen – per vak en vakoverstijgend).
 • Voor het LKCA: verzamel en verspreid instrumenten voor gesprekken op school, checklists en ander materiaal.

De vraag van de kunstvakverenigingen tijdens deze vergadering van het Strategisch Beraad was op welke manier zij kunnen bijdragen aan de implementatie van het Leerplankader Kunstzinnige Ori- entatie. De zorg van de vakverenigingen is daarbij dat het veelal de groepsleerkracht is, die de kunstzinnige oriëntatie in de basisschool verzorgt.

De afspraak is dat SLO, LKCA, FCP en de vakverenigingen samen verder praten over een concrete implementatie. SLO neemt het initiatief voor de vervolgbespreking.

2 – Vernieuwingscommissie CKV
Het Strategisch Beraad wilde in zijn mei-vergadering graag antwoord van SLO op twee vragen:

 • hoe is het gekomen dat de inrichting van de Vernieuwingscommissie tot stand is gekomen zonder het Strategisch Beraad Kunstonderwijs te horen?
 • wat zijn de vorderingen van de commissie?

Na ampel overleg is afgesproken dat SLO het Beraad – conform de toezegging van de staatssecretaris van OCW – in de gelegenheid stelt zijn bevindingen over het conceptadvies van de vernieuwings- commissie te geven en die bevindingen ook door te sturen naar het ministerie van OCW.

Omdat het Beraad eraan hecht met de commissie inhoudelijk te spreken over het ontwikkelde (concept)-programma, zoals vastgesteld in de brief van 17 januari jl. van de staatssecretaris, is afgesproken dat SLO (in samenspraak met de Vernieuwingscommissie) op korte termijn met een voorstel komt hoe hieraan te voldoen.

De Vernieuwingscommissie heeft vervolgens begin juni het Strategisch Beraad uitgenodigd om over het conceptadvies van gedachten te wisselen. Alleen breed gedragen constateringen zullen doorgestuurd worden aan OCW, zo vermeldt de uitnodigingsbrief. Op 30 juni is het beraad bijeengeweest en heeft in besloten vergadering een aantal aanbevelingen gegeven aan de vernieuwingscommissie. Deze zijn daarna in briefvorm aan de voorzitter van de vernieuwingscommissie gezonden met het verzoek die door te zenden aan het ministerie van OCW.

3 – Stand van zaken Advies Verkenningscommissie Kunstvakken (mei 2012)
Aan de orde is geweest het feit dat er nog steeds geen reactie is ontvangen op het advies van de verkenningscommissie Kunstvakken Tweede fase voortgezet onderwijs. In haar brief van 20 juni 2014 aan de Kamer zegt de minister: ‘Tot slot ontvangt uw Kamer deze zomer een beleidsreactie op het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken’ [pag.8].
[P.M. Deze beleidsreactie is inmiddels bij SLO als opdrachtnemer voor dit onderwerp binnengekomen (brief aan SLO van OCW, 03 juli 2014).

Met de agendacommissie wordt besproken of deze reactie geagendeerd wordt voor het volgend overleg. Mocht een snelle reactie gewenst zijn, dan kunt u dit kenbaar maken aan de voorzitter van het SBK. U vindt hier de brief.

4 – Veldraadpleging Beroepspraktijk Kunstvakdocent VO
Op 14 maart 2014 vond er een door het KVDO en LKCA georganiseerde veldraadpleging plaats over de beroepspraktijk van de kunstvakdocent in de bovenbouw van het VO. Op 20 juni is een vervolgbijeenkomst georganiseerd, waarbij er meer specifiek gekeken is naar de bachelor/master structuur en 1e en 2de graadsbevoegdheid. Het verslag van deze bijeenkomst is na de zomer beschikbaar.

5 – Brief staatssecretaris over verschil resultaten schoolexamen en centraal schriftelijk examen
De afspraak is dat het Strategisch Beraad een brief over deze kwestie stuurt naar de staatssecretaris van OCW met een afschrift aan de Inspectie van het Onderwijs. Vooraf wordt de conceptbrief aan de leden van het Strategisch Beraad gestuurd.
Reyer Ploeg (VLS) en Piet Hagenaars (LKCA) pakken deze afspraak na de zomervakantie op.

Referenties literatuur of websites:
Bij 1:
Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie
Bij 2:
Kennisdossier CKV op de website van het LKCA
Bij 3:
slo.nl/nieuws/verkenningscie
lkca.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/bussemaker-informeert-tweede-kamer-over- cultuurbeleid
rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en- publicaties/kamerstukken/2014/06/20/kamerbrief-voortgangsrapportage-cultuuronderwijs.html

Beleidsreactie van de minister op het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken wordt apart meegestuurd met dit Bulletin.

Datum SBK najaarsoverleg 2014
Datum: november 2014 (nader vast te stellen)
Tijd: 17.30-20.30 uur
Locatie: LKCA, Kromme Nieuwegracht 66, ingang Jeruzalemstraat, zaal 3
Agendacommissie: Wim Majoor – VONKC/Reyer Ploeg – VLS/Piet Hagenaars –voorzitter/Marjo van Hoorn – LKCA/Anneloes Vermeulen – LKCA