Donderdag 20 april vond in de Tweede Kamer het debat plaats met staatssecretaris Dekker over het vervolg van de curriculumherziening, ook wel Onderwijs2032 en Curriculum.nu genoemd. De dag ervoor hebben we deelgenomen aan het rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie van OCW en aan de onderwijswoordvoerders van de partijen input geleverd hoe vanuit muziek gedacht wordt over de curriculumherziening.

We hebben gepleit voor een substantiële en herkenbare rol voor docenten muziek in de curriculumherziening en voor betere aansluiting tussen PO en VO. De regeling Méér Muziek in de Klas die momenteel bezig is in het PO is een mooie ontwikkeling. De komende tijd moeten we er met elkaar voor gaan zorgen dat muziekonderwijs in het PO een structurelere basis krijgt en dat die basis in het VO verder kan worden uitgebouwd.

Docenten muziek zijn vakinhoudelijk de experts als het gaat over wat leerlingen zouden moeten leren en kunnen het verschil maken als het gaat om kwaliteit en verdieping. Als het gaat om vakoverstijgendheid, waarin de leerling de samenhang tussen vakken kan ervaren, blijft het aparte vak muziek via muziekdocent of muziekcoach een essentiële bouwsteen. Dat is de basis.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor de opgedane inzichten van de Verkenningscommissie Kunstvakken, waarvan alleen CKV is overgenomen. Ook de niet overgenomen inzichten zijn zeer waardevol om in een curriculumherziening mee te nemen.

We kijken tevreden terug op afgelopen week. De staatssecretaris heeft aangegeven in het debat met de Kamer veel belang te hechten aan cultuuronderwijs. De kamer heeft verschillende moties aangenomen met als vervolg dat het onderwijsveld via de vakverenigingen echt aan zet is. Voor muziek kan dit buiten het proces van Onderwijs2032 om: op ons eigen tempo en niet vanuit de kaders van Schnabel maar vanuit wat wij als muziekdocenten in Nederland zelf belangrijk vinden voor onze leerlingen. Ook is er een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen na te streven om in kerndoelen helder te omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen en zich daartoe ook te beperken: scholen gaan over het hoe, de politiek gaat over het wat op basis van de inzichten van alle experts (docenten, vervolgopleidingen, wetenschap). Het helderder omschrijven van kerndoelen voor ons vak is hard nodig om de kwaliteit van muziekonderwijs op álle scholen in Nederland te garanderen en de grote verschillen in kwaliteit in muziekonderwijs tussen scholen tegen te gaan. De basis moet op alle scholen op orde zijn, een verrijking is de keuze van de school.

We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen. We zijn erg benieuwd hoe het proces van vernieuwing nu verankerd en gefaciliteerd gaat worden. We nemen als vakvereniging in ieder geval een proactieve houding aan en zien deze ontwikkelingen als een kans om te doen waar nu echt behoefte aan is: vernieuwing waar dat nodig is, maar ook vooral in stand houden wat al goed is.

Terugkijken

Via onderstaande links kunt u het rondetafelgesprek met de Kamercommissie OCW terugkijken en het kamerdebat met de staatssecretaris.

Rondetafelgesprek met de Kamercommissie OCW
Kamerdebat met de Staatssecretaris

Reageren?

Wat zou er volgens jou moeten gebeuren op het gebied van het curriculum muziek in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs? Laat het ons weten, reageer hieronder.