Op 25 mei zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de FvOv (vertegenwoordigd door de UNIENFTO) met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-hbo. In het akkoord zijn de volgende punten opgenomen.

Loonparagraaf en looptijd
Het akkoord omvat een structurele loonsverhoging van 2,75 procent per 1 juli 2020. Daarnaast ontvangen medewerkers, op basis van een fulltime dienstverband, in juni 2020 een eenmalige uitkering van € 880. De cao heeft een kortere looptijd dan normaal gesproken het geval is, de cao loopt van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

De FvOv is er positief over dat dit akkoord op dit moment tot stand gekomen is, ondanks het feit dat alle aandacht in het hoger onderwijs gericht was en is op het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs.

Duurzame inzetbaarheidsuren en het sparen van DI-uren
Gezien het feit dat de DI-uren regeling niet overal zo wordt ingezet als bedoeld door partijen en het feit dat de deelnemers die in het verleden de uren spaarden hun spaarlimiet (200 uur naar rato) bereikt hebben en daarmee de opbouw van het DI-budget stopt als niet besteed wordt, hebben we afgesproken dat met ingang van 1 september 2020 de mogelijkheid om DI-uren te sparen ophoudt te bestaan. Opgebouwde spaartegoeden worden zoveel mogelijk besteed in een periode van drie jaar aan DI-gerelateerde doelen. DI-uren zullen worden verwerkt in de jaartaak. De regie over besteding van de DI-uren blijft bij de werknemer, die achteraf verantwoording over de besteding van de DI-uren aflegt. Voor gespaarde DI-uren die na drie jaar overblijven, zullen alternatieve aanwendingsmogelijkheden worden geboden volgens het keuzemenu arbeidsvoorwaarden. Daaronder valt ook de mogelijkheid om extra pensioen te sparen in het kader van het nieuwe pensioenakkoord. Het keuzemenu arbeidsvoorwaarden in de cao-hbo zal daarvoor nog wel aangepast moeten worden.

D-3 contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd)
Het D-3 contract zoals dat geformuleerd is in de huidige cao-hbo wordt aangepast in de zin dat er duidelijkheid ontstaat over de juridische status, namelijk dat het gaat om een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast. Daarnaast was het tot nu toe zo dat een aanstelling voor onbepaalde tijd niet plaatsvond als de werknemer onvoldoende functioneerde of zwaarwegende bedrijfsmatige belangen zich tegen de omzetting verzetten. In de nieuwe cao wordt een beroep op zwaarwegende bedrijfsmatige belangen ook op het niveau van de opleiding mogelijk.

Functiewaardering en masters
Bij het werven van werknemers op masterniveau betekent het dat deze worden ingezet op masterniveau en dat houdt vervolgens in dat er in die gevallen ook moet worden ingeschaald op masterniveau. Hiervoor geldt minimaal loonschaal 11.

Uitbreiding tijd-faciliteiten medezeggenschap
Gezien de toename en de complexiteit van taken van de MR, wordt de in de cao opgenomen tijdsfaciliteitennorm aangepast. Het betreft een verhoging van de tijdsfaciliteitennorm met 83 uur voor de functies voorzitter en lid MR/GMR en voor voorzitter en lid faculteits-MR.

Beoordelen en belonen
In het geval dat de jaarlijkse beoordeling leidt tot een goede beoordeling, wordt er geen beoordelingsgesprek gehouden, behalve wanneer de werknemer daarom verzoekt. Wat betreft de consequenties voor het salaris verandert er verder niets.

Vervolg
We zullen de leden van de aangesloten verenigingen binnenkort via een digitale ledenraadpleging om hun mening vragen.

Lees hier de tekst van het principeakkoord cao-hbo