De notulen van de extra ledenvergadering, die werd gehouden op 5 december 2012, vind je in tekst en download hieronder.

Extra ALV, 5 december 2012
18.00 – 19.00 conservatorium te Utrecht

 1. Opening/mededelingen/ingekomen stukken
  De Voorzitter opent de vergadering om 18.35 uur.
  Er zijn afmeldingen ontvangen van: Harry Schram en Fabian Haggenburg, Amir Pool, Marja
  Pool, Marisca Pool, Anoek Swagemakers en Mariska Dittmer.
  Aanwezig: Aad de Been, Erik Bogers, Janneke de Haan (secr.), Remko Littooij, David
  Mulder, Reyer Ploeg (vz.), Eleonore Riksen, Nicky Selen.
  Reyer Ploeg vertelt kort over het aanbieden van de petitie in Den Haag als reactie op het
  wetvoorstel met onder meer gevolgen voor vak CKV in het voortgezet onderwijs. De
  internetconsultatie die het ministerie hiervoor heeft ingericht is intensief bezocht en er is door
  zeer veel bezoekers gereageerd.
  Reyer Ploeg heeft een afsluitende bijeenkomst gehad met Ellen Droste, Toine Wevers en Frans Boom, de leden van de financiële adviescommissie, om hen te bedanken voor hun werk. Een groot deel van hun aanbevelingen om de VLS weer financieel gezond te maken zijn al geïmplementeerd en werpen vruchten af.
 2. Notulen jaarvergadering 18 juni 2012
  Op verzoek van de aanwezigen hebben is besloten om de behandeling van de notulen van
  ALV 18 – 06 – 12 te verplaatsen naar de ALV op 17 – 06 – 13. Ook om tegemoet te komen
  aan de moeilijke datum van 5 dec.
 3. Voordragen leden voor de kascommissie.
  Er zijn twee kandidaten voor het lidmaatschap van de commissie: Fabian Haggenburg en
  Harry Schram.
 4. Benoeming kascommissie.
  Beide kandidaten worden met algemene stemmen in de commissie benoemd.
  Eleonore Riksen zal eerst de samenstellingverklaring door het accountantskantoor in orde
  laten maken en zal dan beide heren eind maart / begin april uitnodigen om de boeken en de
  samenstellingverklaring te controleren.
 5. Rondvraag
  Er zijn geen vragen.
 6. Sluiting
  Reyer Ploeg sluit de ALV om 19.00 uur.

Download