Voion heeft in opdracht van de sociale partners, waaronder de FvOv, een norm voor het coronavirus in de Arbocatalogus-VO ontwikkeld. In deze aanvulling op de huidige Arbocatalogus-VO vinden scholen alle maatregelen die ze moeten nemen om blootstelling aan het coronavirus bij medewerkers, leerlingen en hun naasten te voorkomen. De Inspectie SZW heeft deze norm voor het coronavirus goedgekeurd en zal deze gebruiken als referentie bij de handhaving.

Checklist verdiepende RI&E coronavirus
Om aan de arbo-regelgeving te voldoen, moet de werkgever inventariseren welke (besmettings)risico’s er op zijn school zijn en aangeven hoe hij deze gaat aanpakken om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Om die reden is er ook een ‘Checklist verdiepende Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) coronavirus’ toegevoegd. Met behulp van deze checklist kunt u nagaan of uw school voldoende maatregelen treft om het risico op besmetting met en verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. De gesignaleerde aandachtspunten kunt u opnemen in het plan van aanpak. Betrek de medezeggenschapsraad bij het vaststellen van het plan van aanpak dat daarna ook moet worden goedgekeurd door de arbodienst/kerndeskundige.

Stand der wetenschap
Deze norm en bijbehorende checklist geven de te nemen maatregelen weer, die zijn gebaseerd op de wetenschappelijke kennis op het moment van publicatie. Deze kennis over het coronavirus en de ziekte die het veroorzaakt – COVID-19 – is echter nog volop in ontwikkeling waardoor inzichten en te treffen maatregelen kunnen wijzigen. Wijzigingen in inzicht en richtlijnen worden zo snel mogelijk verwerkt in deze arbocatalogus. Let daarom op de versiedatum van de norm en de checklist!

Naar de norm coronavirus en de checklist in de Arbocatalogus-VO
Meer informatie over ’Werken tijdens de Corona-pandemie’