Muziekdocenten kijken heel anders aan tegen de voorstellen voor herziening van het onderwijsprogramma (Curriculum.nu) dan docenten van andere kunstvakken, blijkt uit recent verschenen onderzoek dat gedaan is in opdracht van de kunstvakverenigingen VONKC, VLS, BDD en VNK-e.

Muziekdocenten zien het bevorderen van vakoverstijgend onderwijs minder zitten dan andere kunstvakdocenten. Dat geldt ook voor het bewerkstelligen van samenhang met een gemeenschappelijke taal. Meer dan andere kunstvakdocenten vinden muziekdocenten dat het eigene van elk kunstvak gewaarborgd moet blijven, zo heeft 72% van de ondervraagde muziekdocenten de opvatting dat vakspecifieke kennis en vaardigheden zal ondersneeuwen en dat onduidelijker zal worden wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Bovendien vinden muziekdocenten veel minder dan andere kunstvakdocenten dat de grote opdrachten van Curriculum.nu overeenkomen met hun eigen schoolopdrachten en werkwijze en vinden ze deze grote opdrachten minder inspirerend en verrijkend voor hun lessen dan dat andere kunstvakdocenten dat vinden.

De ondervraagde muziekdocenten in het VO vinden een doorlopende leerlijn van PO naar VO alleen realistisch als het PO over voldoende vakinhoudelijke deskundigheid kan beschikken. Het lijkt erop dat de gedachte is dat de inhoudelijke deskundigheid op dit moment nog onvoldoende is want zowel leraren in het PO en VO vinden een doorlopende leerlijn alleen haalbaar als er voldoende tijd, geld en middelen beschikbaar komt voor inhoudelijke deskundigheidsbevordering. Vrijwel alle ondervraagde muziekdocenten vindt dat het voor een doorlopende leerlijn nodig is dat het PO de basisvaardigheden van het leergebied dient te beheersen.

Herkenbaar beeld

Ondanks dat het aantal respondenten in het onderzoek klein is geven de uitkomsten van het onderzoek een herkenbaar beeld. Het komt overeen met veel andere signalen die eerder bij de VLS binnenkwamen en die naar het ontwikkelteam zijn teruggekoppeld in de verschillende feedbackloops de afgelopen tijd. Klaarblijkelijk vinden muziekdocenten dat het ontwikkelteam op dit moment nog onvoldoende rekening heeft gehouden met de geluiden die muziekdocenten laten horen, waardoor het draagvlak voor de plannen bij muziekdocenten een stuk lager is dan bij andere kunstvakdocenten.

Kunstvakdocenten zijn in het algemeen positief over de voorstellen

Als je kijkt naar alle leraren die in het onderzoek zijn bevraagd en dus niet inzoomt op de muziekdocenten dan zijn de leraren in meerderheid positief over de visie die ten grondslag ligt aan de herziening van het kunst- en cultuurcurriculum. Ruim de helft van de vo-vakdocenten (53%) en het merendeel van de po-leraren (82%) zijn positief over de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal voor de kunstvakken. Wat de samenhang tussen de verschillende kunstvakken betreft is men wat terughoudender. Driekwart (72%) van de po-leraren is daar voorstander van en minder dan de helft (47%) van de vo-vakdocenten.

Een doorlopende leerlijn wordt door driekwart van de respondenten van belang geacht. Wel verbindt een grote meerderheid van de respondenten hier voorwaarden aan – in de vorm onder meer van voldoende tijd, geld en ruimte – die moeten zorgen voor een goede balans tussen vakgericht en vakoverstijgend kunstonderwijs, de haalbaarheid van doorlopende leerlijnen, zeker tussen po en voortgezet onderwijs en de inhoudelijke deskundigheidsbevordering van alle leraren.

Leraren in het primair onderwijs en vakdocenten in het voortgezet onderwijs zijn in meerderheid bereid om met de voorstellen mee te gaan, hoewel die bereidheid bij de po-leraren wat geringer is (59%) dan bij de vo-vakdocenten (71%) het geval is. Veel minder positief zijn de docenten over de uitvoerbaarheid van de voorstellen. Een ruime meerderheid meent dat binnen de huidige organisatie en de nu beschikbare expertise, tijd en middelen een transitie van het kunst- en cultuuronderwijs geen haalbare kaart is.

Download de volledige rapportage