Op dinsdag 15 april heeft de FvOv gezamenlijk met de andere onderwijsvakbonden een akkoord bereikt met de VO-raad over een nieuwe CAO-VO. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan, de onderhandelingen hebben al met al een klein half jaar geduurd en waren zeer lastig. De nieuwe cao loopt van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015. Meer uitleg over het akkoord vindt u op de website van de FvOv en in het Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014-2015.

Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging in twee stappen, levensfasebewust personeelsbeleid (waaronder een nieuwe regeling voor seniorenbeleid) en werkdruk, professionalisering en het entreerecht.
“Het was een lastig traject, waarin we getracht hebben voor alle personeelsleden, jong en oud, zittend en nieuw, OP en OOP verbeteringen te realiseren,” aldus voorzitter/onderhandelaar van de FvOv Jilles Veenstra. “Door het thema levensfasebewust personeelsbeleid/seniorenregeling te koppelen aan het thema werkdruk is er op deze gevoelige dossiers een evenwichtig resultaat bereikt. Als onderhandelaars leggen we dit resultaat met een positief advies aan de achterban voor.”

Alle partijen bij de CAO VO, de bonden FvOv, CNV Onderwijs, AOb en de werkgevers leggen het akkoord met een positief advies aan hun achterban voor. Dus ook het bestuur van de VLS is positief over dit bereikte akkoord en adviseert de leden om met dit akkoord in te stemmen.
Via onderstaand formulier kunt u als lid tot uiterlijk 18 mei uw reactie op het onderhandelaarsakkoord aan ons kenbaar maken.

(Formulier op 18 mei verwijderd.)