In de kerndoelen staat wat de overheid verwacht van de schoolvakken in het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs, maar worden geen uitspraken gedaan over de kwaliteit.  Er zijn op dit moment geen kwaliteitskaders en kwaliteitscriteria die gebruikt kunnen worden om cultuuronderwijs vorm te geven en te monitoren.

Om het onderwijs in de nabije toekomst te kunnen monitoren heeft de Inspectie van het Onderwijs behoefte aan een definitie van kwaliteit als het gaat over door leerlingen te bereiken resultaten, over het onderwijsaanbod en over het onderwijsproces.

Kwaliteitskader voor leergebied muziek en beeldend

Na advies van het Strategisch Beraad Kunstonderwijs, die zich heeft gebogen over de vraag van de inspectie, heeft het LKCA de taak op zich genomen te onderzoeken hoe een kwaliteitskader eruit zou kunnen zien. Het gaat hierbij om het vast stellen van indicatoren waarmee de effectiviteit van leeraanbod en leerproces bepaald kan worden, waardoor inzicht verkregen wordt in leeropbrengsten. Het LKCA heeft zich voor dit kwaliteitskader in eerste instantie gericht op de leergebieden muziek en beeldend, omdat die op dit moment in de school het meest voorkomen.

Werkveldraadpleging met de VLS

Op 5 juni 2014 hebben een expertgroep muziek en een expertgroep beeldend een kritisch blik geworpen op het kwaliteitskader. Bij deze werkveldraadpleging waren vertegenwoordigers van kunstvakverenigingen, zoals afgevaardigden van de VLS,  en de provinciale kenniscentra voor cultuureducatie betrokken.

Vervolg

Met dit kwaliteitskader in de hand wordt vervolgens gekeken of de vastgestelde kwaliteit terug te zien is op specifieke scholen waar volgens deskundigen op een goede wijze les gegeven wordt in muziek en beeldende vorming. In een rapportage worden de bevindingen van dit praktijkonderzoek verwerkt tot een derde versie van het kwaliteitskader.

Het kwaliteitskader kunstzinnige oriëntatie is hier te downloaden.

 

(Bron: LKCA)