In januari verscheen het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs. Het gaat over wat leerlingen moeten leren (de doelen van het onderwijs), over de vakken en de inhoud van die vakken. Kort gezegd: over het toekomstige onderwijscurriculum voor 4- tot 18-jarigen.

Ook de kunstvakken zijn in deze onderwijsplannen betrokken. Omdat dit bij veel leraren onbekend was, sprak staatssecretaris Dekker met de Onderwijscoöperatie af dat deze in (en met) het werkveld aan de verbreding en verdieping van het eindadvies zou gaan werken. In de periode tot 1 november 2016 organiseerde de Onderwijscoöperatie daartoe onder andere dialoogbijeenkomsten, om leraren in staat te stellen mee te denken over een toekomstig curriculum en adviezen daarover te geven.

Enquête en dialoogbijeenkomst
Op 4 oktober hebben De kunstvakverenigingen VONKC, VLS, BDD en NBDO-Dansbelang een dergelijke dialoogbijeenkomst voor leerkrachten PO en kunstvakdocenten VO gehouden. Voorafgaand hieraan is er onder deze doelgroep een enquête afgenomen om de mening van de leraren over het Eindadvies te peilen en dan vooral waar het de kunstvakken betreft. De uitkomsten ervan dienden als aanjager van de gesprekken in de dialoogbijeenkomst begin oktober. Bij de opzet van de enquête is rekening gehouden met twee centraal staande vragen:

  1. Hoe denken leerkrachten PO en docenten kunstvakken VO over de richting van het curriculum in het Eindadvies?
  2. Kunnen en willen leerkrachten PO en docenten kunstvakken VO uitvoering geven aan dit nieuwe curriculum?

In de periode tussen 15 en 17 september is de enquête door de kunstvakverenigingen en met behulp van CJP, LKCA en Kunstzone verspreid. De uiteindelijke respons voor het basisonderwijs was 207 respondenten en voor het voortgezet onderwijs 556, samen goed voor 763 meningen.

Opbrengst en discussie
Twee derde denkt voldoende geïnformeerd te zijn om een eerste mening over de plannen te kunnen geven. Tegelijkertijd wil de meerderheid (79%) een meer definitief oordeel uitstellen tot er meer bekend is over de concrete doelen en eindtermen. Respondenten vragen zich voorts af wat er overblijft van de kern van het vak als het voortbestaan als apart vak niet is verzekerd en als de aandacht vooral uitgaat naar receptie en reflectie en minder op het actief zelf doen en maken. Het is nuttig en nodig verder na te denken over de manier waarop kerndoelen, eindtermen en eindexamens moeten worden vormgegeven en ingericht. Maar ook over de toetsing van het geleerde in het basisonderwijs moet duchtig worden nagedacht. Steeds opnieuw blijkt dat bijvoorbeeld de leerkracht in het basisonderwijs zich onvoldoende in staat weet om het kunstonderwijs te verzorgen.

Lees verder in de rapportage.

Enquête Leerkrachten PO & Kunstvakdocenten VO over het Eindadvies Platform Onderwijs2032. In opdracht van de kunstvakverenigingen VONKC, VLS, BDD en NBDO. Uitvoering Piet Hagenaars, Marjo van Hoorn & Maria Hermanussen (2016).