We hebben de coördinatiegroep Onderwijs 2032 laten weten positief tegenover de start van het ontwikkelteam kunst & cultuur te staan. Een curriculumherziening is in onze ogen hard nodig om recht te doen aan de leerling die we anno nu in de klas hebben. Het huidige onderwijscurriculum houdt te weinig rekening met en maakt te weinig gebruik van de veranderde omgeving waarin de leerling nu opgroeit ten opzichte van jaren geleden toen het huidige curriculum is ontwikkeld.

Wel hebben we de coördinatiegroep laten weten dat we de globale procesomschrijving en de tijdsplanning zorgelijk vinden en daarmee het gehele proces kwetsbaar. Ook hebben we de coördinatiegroep laten weten de we de afgelopen twintig jaar, met name in het VO, al veel ervaring hebben opgedaan in samenhang, vakoverstijgendheid en vakoverstijgende vakken. Dit heeft een hele mooie kant, maar we hebben ook de beperkingen ervan ervaren: het ‘eigene’ van het vak kan door een veralgemenisering over bijvoorbeeld meerdere kunstdisciplines heen geweld aan gedaan worden. Ook heeft het geleid tot een onwenselijke uitholling van de vakinhoud. Wij geloven dat goed vakoverstijgend onderwijs alleen mogelijk is als de vakspecifieke inhoud daarin centraal wordt gesteld. Samenhang tussen disciplines en tussen leergebieden is voor ons nooit doel op zich maar zou altijd vanuit de inhoud moeten ontstaan.

Bovendien moet je volgens ons uitkijken dat je met samenhang en vakoverstijgendheid niet op de stoel van de scholen gaat zitten: het raakt al heel snel het ‘hoe’ in plaats van het ‘wat’. Ook met het huidige curriculum is samenhang al heel goed mogelijk, bekwame kunstvakdocenten zijn nu al uitstekend in staat om aan te sluiten op vakoverstijgende zaken.

Het is volgens ons noodzakelijk om te starten met een herziening van het curriculum omdat er een grote behoefte bestaat aan concretisering van kerndoelen, met name in het PO en in de onderbouw van het VO. Bovendien bestaat er een sterke wens om tot een betere doorlopende leerlijn te komen waardoor de leerling veel meer samenhang en zin in het vak kan gaan ervaren. Ook zien wij het als een stap in de goede richting om tot verankering van de regeling Impuls muziekonderwijs in het PO te komen en daarmee kwalitatief muziekonderwijs te verduurzamen. Voor de bovenbouw van zowel vmbo als havo/vwo (oude stijl) geldt dat het examenprogramma toe is aan een herziening die verder gaat dan het reguliere ‘syllabusonderhoud’. Tot slot vinden we de huidige tweedeling van de twee examenvakken (oude stijl en nieuwe stijl), die in de bovenbouw havo/vwo is ontstaan, onwenselijk.