Het tweede ‘corona-advies’ van de Onderwijsraad: Vooruitzien voor jonge generaties, benoemt een aantal relevante aandachtspunten voor het onderwijs de komende periode. Deze aandachtspunten zijn: leraren en schoolleiders, gelijke kansen, leesvaardigheid, toetreding tot de arbeidsmarkt en het borgen van toetsen en examens op overgangsmomenten. De Onderwijsraad pleit voor een structurele investering in het onderwijs op deze punten, een pleidooi dat wij van harte ondersteunen.

Lerarentekort
Om verdere tekorten tegen te gaan moet er aandacht zijn voor de (verhoogde) werkdruk en geïnvesteerd worden in salaris van leraren. Het al bestaande lerarentekort komt nog eens duidelijk naar voren bij het inlopen van de achterstanden. Leerlingen die door minder onderwijs en het thuisonderwijs van de afgelopen maanden een achterstand hebben opgelopen, dreigen deze achterstand moeilijk te kunnen inlopen, omdat er niet voldoende leraren zijn voor de begeleiding.

We steunen niet de suggestie van de Raad dat er gedifferentieerd zou moeten worden in salaris naar gebieden met de meeste tekorten. Het verleden heeft geleerd dat deze grenzen erg moeilijk te trekken zijn en geen structurele oplossing biedt. De FvOv pleit voor een algemene verhoging van de salarissen van de werknemers in het onderwijs en extra middelen voor scholen met veel achterstandsproblematiek wat zeker de aantrekkelijkheid van het onderwijs zal vergroten.

Leerachterstanden
Leerachterstanden treden vaker op bij leerlingen uit gezinnen met een lage SES-score. Daar moet zeker aandacht voor zijn. Maar het is de taak van het onderwijs om zicht te hebben en houden op alle kinderen. Juist de professional moet in staat gesteld worden om te zien wat de behoeften van iedere leerling zijn.

Toetsen
Het online toetsen zoals dat door de Onderwijsraad wordt genoemd als mogelijkheid in de Corona-crisis is in onze ogen erg fraudegevoelig. Het lijkt ons daarom raadzaam om ervoor te zorgen dat toetsen zoveel mogelijke fysiek afgenomen kunnen worden. Lukt dat niet dan is het inzetten van online toetsen slechts beperkt mogelijk (enkel bij formatieve toetsen).

De Raad onderstreept het belang van de centrale examens. Wij onderschrijven dat. Het komende schooljaar zou dan ook zo ingericht moeten worden dat deze Centrale examens wel doorgang kunnen vinden. Voor een aantal vakken met een (grote) praktijkcomponent die in het schoolexamen wordt afgesloten is er op dit moment al achterstand doordat leerlingen in het voor-examenjaar ruimte, materialen en mogelijkheden hebben gemist om vaardigheden en samenwerking te oefenen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de inrichting van het komende schooljaar.

Op 29 juni hebben de ministers van OCW een beleidsreactie op het advies naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hier kun je het advies van de Onderwijsraad lezen

Hier kun je de beleidsreactie van 29 juni lezen