Per 1 januari 2017 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de volgende vacature, die op voordracht van de VLS vervuld kan worden:

Lid vaststellingscommissie muziek vmbo/havo/vwo

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep;
  • Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype;
  • Geeft in elk geval les geeft aan de eindexamenkandidaten van het vmbo;
  • Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode;
  • Heeft belangstelling voor examenopgaven;
  • Is geen lid van de constructiegroep van Cito.

Deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

Taakomschrijving:

  • Meewerken aan de constructie-opdracht aan Cito voor de desbetreffende centrale examens;
  • Vaststellen van deze examens;
  • Adviseren over de normering van deze examens.

Voor dit werk is een taakvergoeding beschikbaar. Indien de werkzaamheden verricht kunnen worden binnen de aanstelling van de onderwijsinstelling, kan een lid voor circa 140 klokuren *) op jaarbasis vrijgesteld worden van werkzaamheden bij de onderwijsinstelling, waar hij/zij werkzaam is. Dit heeft de voorkeur van het CvTE, maar indien dit niet mogelijk is, kan een passende vergoeding aan het lid zelf worden uitbetaald.

*) het aantal uren tot en met juli 2017 is naar rato voor het aantal maanden dat het schooljaar nog rest.

Reageren op deze vacature?

De vacature van het CvTE wordt op voordracht van de VLS vervuld. Heeft u interesse in bovengenoemde functie, stuurt u dan uw motivatie en C.V. uiterlijk 18 november naar de VLS, t.a.v. Erik Bogers.

Informatie over het CvTE en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij André Coenders, clustermanager vmbo van het CvTE via tel: 030-2840700 of info@hetcve.nl.