Cao-VO

Alhoewel er zeker geen sprake was van een hosannastemming bij de leden van de FvOv-verenigingen is er in meerderheid (over alle verenigingen 81%) gestemd voor het ondertekenen van de cao-VO. Voor 2021 betekent dat een loonsverhoging voor alle werknemers van 1,5% vanaf 1 oktober 2021, een eenmalige uitkering van € 800 in november en een verhoging van de eindejaarsuitkering naar 8,33% (verhoging van 0,33%). Op 15 november jl. is gebleken dat alle bonden en de VO-raad ook in kunnen stemmen met het akkoord, daarmee is de cao-VO 2021 een feit.

Zorgen
Zeker door de snel oplopende inflatie en met name de gestegen brandstofprijzen, is deze loonsverhoging al snel verdampt. Met deze afspraak hebben we alle voor dit jaar beschikbare middelen echter in de lonen verankerd. Een blijvend hoge inflatie zal zeker gevolgen hebben voor de hoogte van de looneis in het volgende traject (om minimaal de koopkracht op hetzelfde niveau te kunnen houden).

Aanhoudende zorg werkdruk
We hebben ervoor gekozen om nu enkel een akkoord te sluiten over de lonen. We zijn als cao-partijen in afwachting van het flankerend traject dat op dit moment plaatsvindt. Hierin wordt met vertegenwoordigers vanuit leraren, OOP, directie en bestuurders gekeken naar mogelijke moderniseringen/verbeteringen in de arbeidsverhoudingen (waaronder aandacht voor het taakbeleid). Daarnaast kan het niet anders dan dat er door een nieuw kabinet flink wordt geïnvesteerd in maatregelen tegen de onaanvaardbaar hoge werkdruk in het voortgezet onderwijs. Zo gauw hierover meer duidelijkheid is zal het overleg over een nieuwe cao-VO gestart kunnen worden. Voorafgaand zullen we zeker input uit het veld ophalen over de wensen van de leden voor een nieuwe cao-VO.

Maar wanneer…
Mocht onverhoopt het flankerend traject en de kabinetsformatie voor de werkdruk niets opleveren dan zullen we ons op verdere acties beraden (gezamenlijk met de andere bonden). Er is lange tijd ook vanuit het VO begrip geweest voor de aandacht voor het PO. Maar dat begrip is inmiddels aan het verdampen, daarover krijgen we van de leden in toenemende mate berichten. Nu is het echt de beurt aan het VO!

Naar het onderhandelaarsakkoord cao-VO

Cao-PO

De leden van de FvOv-verenigingen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao-po. Ook de leden van de andere vakbonden en de PO-Raad stemden in meerderheid positief. Het onderhandelaarsakkoord was op 11 oktober door de vakbonden en de PO-Raad gesloten en is na instemming van de leden op 2 november ondertekend. De looptijd is tot 31 december 2021. In het akkoord is opgenomen dat de lonen voor alle medewerkers in het primair onderwijs met 2,25% stijgen. (Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021) en de eindejaarsuitkering eenmalig wordt verhoogd van 6,3 naar 6,5%.

Verder zijn er goede vooruitzichten vanwege de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen beschikbaar gestelde 500 miljoen voor het (gedeeltelijk) overbruggen van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. Partijen gaan binnenkort aan tafel om te komen tot een nieuwe cao waarin de afspraken worden opgenomen over de verdeling van deze gelden.

Naar het onderhandelaarsakkoord cao-PO