Voor een eerlijk salaris en minder werkdruk! De Onderwijsbonden FvOv (waarbij de VLS is aangesloten), AOb, FNV Overheid en CNV Onderwijs roepen hun leden werkzaam in het PO op voor een staking. Deze staking wordt georganiseerd vanuit het PO-Front, waaraan ook PO in Actie, AVS en de PO-Raad deelnemen. Er wordt geen centrale actie georganiseerd en leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen hoeven zich niet bij hun vereniging aan te melden als staker. Zij ontvangen van hun eigen vereniging de stakingsoproep.

Laat weten dat je staakt via po-front.nl
Op pofront.nl staat een gezamenlijke teller. Geef daar a.u.b. aan dat je gaat staken, alvast bedankt!

Voor meer informatie: pofront.nl

FAQ

Wat moet ik doen als ik wil staken?
In hoofdlijnen komt het hierop neer: je dient zo spoedig mogelijk aan je directie te laten weten dat je deelneemt aan de actie. De zorg voor eventuele vervanging of opvang van leerlingen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leden die aan de staking deelnemen.

Heeft de VLS een stakingskas? En heb ik recht op een uitkering bij staking?
De VLS heeft geen stakingskas. Dit houdt in dat in het geval je staakt en de werkgever de niet gewerkte uren inhoudt op jouw salaris, dit voor eigen rekening is. Voor het opbouwen van een stakingskas zou een stevige verhoging van de contributie hebben moeten plaatsvinden, de VLS heeft ervoor gekozen om dat niet te doen.
Het is echter niet gezegd dat de werkgever de gestaakte uren zal inhouden op het salaris; er zijn nog steeds veel besturen die de actie ondersteunen en naar alle waarschijnlijkheid niet overgaan tot inhouden van de gestaakte uren.
Een woordvoerder van OCW heeft weer bevestigd aan de PO-Raad dat het ministerie geen geld gaat terugvorderen van schoolbesturen die loon doorbetalen aan stakende medewerkers. Schoolbesturen die loon doorbetalen, hoeven ook niet te registreren wie wel en wie niet hebben gestaakt.

Wat is het doel van de staking?
De middelen die in de onderwijsbegroting door het kabinet zijn vrijgemaakt voor salarisverhoging en werkdrukverlaging in het primair onderwijs zijn niet toereikend. Er is structureel 1,4 miljard euro extra nodig om de problemen in de sector op te lossen. Het doel van de staking blijft daarom:

  • Een betekenisvolle eerste stap zetten door de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs te verhogen;
  • Het PO-Front eist geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het VO. Hiervoor is in de onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig. Dit bedrag staat los van de financiële ruimte voor salarismaatregelen voor OP, OOP en schoolleiders in de sector primair onderwijs;
  • Daarnaast willen wij dat het kabinet extra financiële maatregelen neemt voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer vakleerkrachten, meer begeleiders, meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor is 500 miljoen nodig.

Ik ben parttimer en de stakingsdag is voor mij geen werkdag
Indien de stakingsdag voor jou niet als een werkdag geldt en je dus niet verplicht kunt worden om te werken, hoef je je niet als staker bij de werkgever te melden (want je kunt niet staken). Wanneer je niet lesgeeft maar wel andere werkzaamheden geacht wordt uit te voeren, kun je staken en kan de werkgever salaris inhouden.

Kan mijn werkgever mij verbieden om te staken?
Nee, dat kan de werkgever niet. Mochten er zich in de aanloop naar de stakingen problemen
voordoen met jouw werkgever, raden we je aan om contact te zoeken met de juridische afdeling van je FvOv-vereniging.

Ik heb een tijdelijke aanstelling. Ik ben vervanger. Mag ik staken?
Stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling. Toch is het voor mensen met een tijdelijke aanstelling verstandig hier voorzichtig mee om te gaan.

Kan ik verplicht worden om het werk van stakende leraren over te nemen?
Nee. Het recht op staken is een grondrecht, dat is vastgelegd in artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest. Het verrichten van werkzaamheden die normaal gesproken door stakers worden verricht merken wij aan als besmet werk. Dat betekent dat wij van mening zijn dat dit werk niet door anderen verricht dient te worden, aangezien dat het effect van onze collectieve actie ondermijnt.

Wij roepen al onze leden werkzaam in het primair onderwijs op om geen besmet werk te verrichten. Wanneer de werknemers weigeren om besmet werk te verrichten valt dat onder de bescherming van artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest. Zij mogen daarvan op geen enkele wijze negatieve consequenties ondervinden.

Ook is er een wettelijk verbod om uitzendkrachten of bijvoorbeeld payrollers in te zetten om het werk van de stakers over te nemen (art.10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs).

Wanneer moet ik uiterlijk bij mijn werkgever aangeven dat ik ga staken?
Je kunt dat het beste zo snel mogelijk aangeven. Uiterlijk drie dagen van te voren wordt nog als een redelijke termijn aangemerkt. De regeling van de opvang van de kinderen is een redelijk belang. Het kan ook zijn dat de werkgever een (redelijke, verband houdend met de organisatie van de school) termijn stelt waarin je moet melden of je gaat staken of niet.

Moet ik de gestaakte uren inhalen?
Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald.