De VLS werkt mee aan de feedbackloops van Curriculum.nu. In dit bericht beschrijven we hoe we dat doen.

Achtergrond

In 2018 werkt het ontwikkelteam kunst & cultuur aan bouwstenen voor een vernieuwd curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. De bouwstenen bestaan per leergebied uit een beschrijving van de uitgangspunten en essentiële kennis en vaardigheden voor in het primair en voorgezet onderwijs. De bouwstenen vormen tezamen de basis voor de herziening van kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus. Na politieke besluitvorming kunnen in een volgende fase aan de hand van de bouwstenen de kerndoelen en eindtermen worden herijkt.

De ontwikkelteams werken aan de bouwstenen in vier ontwikkelsessies. Tussen deze ontwikkelsessies verzamelen de teams feedback op hun (tussen)opbrengsten en vragen input voor hun volgende ontwikkelsessie. Bekijk voor meer informatie over dit proces de website van Curriculum.nu.

Drie consultatieperiodes

Na ontwikkelsessie 1, 2 en 3 vinden consultatieperioden plaats. Tijdens een consultatieperiode geeft de VLS feedback op de tussenproducten van de ontwikkelteams. De consultatieperioden zijn als volgt:

  • maandag 26 maart tot woensdag 25 april 9.00 – 1ste consultatieperiode
  • maandag 4 juni tot vrijdag 6 juli – 2de consultatieperiode
  • maandag 15 oktober – woensdag 14 november 9.00 – 3de consultatieperiode

Werkwijze VLS

Binnen onze vereniging is een ruime en representatieve groep muziekdocenten geformeerd die feedback gaat geven op de tussenproducten. Dit zijn muziekdocenten die hebben meegewerkt aan de vakvisie, muziekdocenten die deelnemen aan reeds bestaande expertgroepen binnen onze verenging (PO, VMBO bovenbouw, havo/vwo bovenbouw) aangevuld met andere belangstellende muziekdocenten en experts. Muziekdocenten die nog niet deelnemen en belangstelling hebben bij de groep aan te sluiten worden van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken. Voorafgaand aan de consultatieperiodes heeft (op 10 maart jl.) een startbijeenkomst plaats gevonden. Tijdens de drie consultatieperiodes geven de leden van deze groep schriftelijk feedback. De schriftelijke reacties worden vervolgens verwerkt tot een gezamenlijke reactie.

Deze werkwijze wijkt af van de werkwijze die door de andere kunstvakverenigingen is gekozen. Zij organiseren elke consultatieperiode een gezamenlijke bijeenkomst. We hebben er dit keer voor gekozen niet bij deze aanpak aan te sluiten omdat we de kans klein achten dat een voldoende brede adviesgroep drie keer per jaar naar het midden van het land zal afreizen. We denken met de gekozen werkwijze een kwalitatief betere reactie te kunnen formuleren die voor leraren minder belastend en beter werkbaar is.