In 2015-2016 ontwikkelt de Onderwijscoöperatie de professionele standaard voor leraren. In een standaard staat genoemd wat de (minimum)-eisen zijn die leraren aan elkaar stellen. Tot 1 december loopt een eerste consultatieronde.

In deze ronde inventariseert de Onderwijscoöperatie welke waarden breed gedragen worden door leraren. Dit resulteert in een eerste conceptversie waaromheen begin 2016 een tweede consultatieronde zal starten. De definitieve standaard wordt dan op 1 juli 2016 gepubliceerd.

Bent u leraar? De Onderwijscoöperatie is op zoek naar uw input! De vragenlijst vindt u hier: vragen over professionele standaard

De standaard beschrijft aanvullend op wat staat beschreven in de herijkte bekwaamheidseisen. In de standaard wil de Onderwijscoöperatie benoemen welke waarden de basis vormen van het gedrag van de leraar op school. Dit kan dienen ter initiatie of ter ondersteuning van de professionele dialoog over de ontwikkeling en ruimte die leraren nodig hebben.

Bekijk in dit filmpje hoe leraren denken over de verschillende waarden van waaruit zij willen werken.