Veel leraren en docenten denken dat hun school of mbo-instelling nog onvoldoende in staat is om vluchtelingenkinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Zij betwijfelen of zij voldoende tijd hebben voor de begeleiding van kinderen met specifieke leerproblemen en verschillende culturele achtergronden. Ze vinden het noodzakelijk dat er nieuwe goede lesprogramma’s komen. Om leerachterstanden terug te dringen, is extra tijd nodig in het reguliere onderwijs zelf en aanvullende leeractiviteiten daarnaast. Het werken met meer onderwijsassistenten en docenten Nederlands als Tweede Taal noemen de leraren en docenten ook als oplossing. Meer dan de helft van de onderwijsgevenden heeft verder behoefte aan ondersteuning bij traumaverwerking.

Dat blijkt uit een enquête ‘Onderwijs en vluchtelingenkinderen’ onder leraren en docenten en andere onderwijsgevenden in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs over het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Door 2.091 personen is de enquête volledig ingevuld. De enquête is een initiatief van het CAOP uit Den Haag. Omdat het onderwijs te maken heeft met een grote instroom aan vluchtelingenkinderen, wil het CAOP eraan bijdragen dat het onderwijs op tijd en goed op deze ontwikkeling kan inspelen. Lees meer…