Met de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister hebben leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid gekregen, met zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen. Deze zeggenschap houdt in dat je samen met je collega’s én met je schoolbestuur bepaalt:

  • A. Wat de inhoud van de lesstof is;
  • B. Op welke manier de lesstof wordt aangeboden aan de leerlingen en welke middelen daarbij gebruikt worden;
  • C. Welke pedagogisch-didactische aanpak op school wordt gebruikt en toegepast (bijvoorbeeld bij leerlingenbegeleiding en oudercontacten);
  • D. Hoe jij en je collega’s, als onderdeel van het lerarenteam, jullie bekwaamheid onderhouden, waarbij jullie rekening houden met de onderdelen A, B en C.

Voldoende zeggenschap voor leraren
In het professioneel statuut staan de afspraken die het schoolbestuur met de leraren gemaakt heeft over de manier waarop de zeggenschap van leraren is geregeld.
Een werkbaar en toepasbaar professioneel statuut begint met een professionele dialoog tussen de schoolleiding en leraren: een gezamenlijk proces van betrokkenen waarbij er invulling wordt gegeven aan de zeggenschap uit de Wet beroep leraar.

Opstellen professioneel statuut
Iedere school is per 1 augustus 2018 verplicht om een professioneel statuut te hebben, de onderwijsinspectie heeft echter aangeven hierop het eerste jaar niet actief te controleren. Veel scholen zijn inmiddels actief aan de slag met het opstellen van een professioneel statuut. Een echte dialoog daarover vergt een geschikte overlegvorm die zorgt voor draagvlak en participatie bij alle actoren.

Belangstelling voor ondersteuning bij gesprekken/scholing over het professioneel statuut? Lees meer in het artikel Professioneel statuut in de praktijk en neem contact op met de FvOv: Henry van Bergen.

.