De CMHF heeft op 10 juli nog voor het zomerreces samen met de collega-centrales CCOOP en AC een bovensectorale overeenkomst afgesloten over de arbeidsvoorwaardenruimte voor 2015 en 2016. In ruil voor aanpassingen in de pensioenen t.w. overschakeling op prijsindexatie en het voorlopig niet heffen van een herstelopslag, heeft het kabinet extra ruimte ter beschikking gesteld.

Bij de beoordeling van de loon naar prijsindexatie speelt voor de CMHF dat de afgelopen 15 jaar een beeld geeft dat licht ten gunste van de prijsindexatie uitvalt. Het niet heffen van herstelopslag leidt naar onze overtuiging niet tot substantiële verbetering van de dekkingsgraad.

De CMHF zal de overeenkomst met een positief advies voorleggen aan haar leden-verenigingen.

Het gezamenlijke persbericht luidt als volgt: lees meer…

Download:
Onderhandelaarsovereenkomst