Centrale examens

Examenbesprekingen 2e tijdvak Muziek

Door de bijzondere omstandigheden dit jaar organiseert de VLS ook examenbesprekingen voor het tweede tijdvak muziek (oude stijl) vwo, havo en vmbo-tl/gl. Alle docenten muziek die lesgeven aan examenklassen zijn van harte welkom om bij deze besprekingen aanwezig te zijn. De bijeenkomsten hebben vanwege het te verwachten aantal deelnemers een iets ander karakter. Het zal meer intervisie zijn. Er is…
Lees verder
Centrale examens

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO

Op 22 april heeft minister Slob aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO samen met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze aanpassingen worden per 1 augustus 2021 van kracht en hebben tot doel om de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. De VO-raad heeft een helder overzicht van deze aanpassingen opgesteld. Klik hier voor het bericht…
Lees verder
Centrale examens

Wanneer moet het examenwerk naar de 2e corrector? Adviestabel beschikbaar!

In de hectische examenperiode is het belangrijk om je werk tijdig naar de 2e corrector te sturen, zodat hij/zij ook voldoende tijd heeft om het werk te beoordelen. In een normale examenperiode kan dat al best lastig zijn, nu er dit jaar vanwege COVID-19 een extra afnameperiode is komt de correctietijd nog meer onder druk te staan. Des te meer…
Lees verder
Centrale examens

Handreiking aanpassingen eindexamens 2021

Op 12 februari maakte minister Slob bekend dat OCW een aantal aanpassingen in de voorlopige examenregeling heeft opgenomen. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. De maatregelen vragen van veel scholen een aanpassing van het…
Lees verder