Op 13 juni hebben de partijen bij de cao-vo geconstateerd dat door het ontbreken van enige financiële ruimte bij de werkgevers in het VO op dit moment niets anders rest dan de resultaten van de verkiezingen van 12 september af te wachten. De afgelopen tijd hebben de cao-partijen met name besteed aan het onderzoek naar de mogelijkheid van de invoering van een persoonlijk budget. Dit budget zou de werknemer in staat moeten stellen persoonlijke keuzes te maken op het terrein van bijvoorbeeld werkdrukverlaging, professionalisering en afstemming werk en privé. Aangezien ook de middelen ontbreken om dit budget een aanvaardbare omvang te laten krijgen is het overleg voorlopig gestaakt.

‘Het is in onze ogen zeer onverstandig om op dit moment te kiezen voor de makkelijke weg van een meerjarige nullijn voor de publieke sector. In de komende jaren zal onze sector alle zeilen bij moeten zetten om het huidige personeel te behouden en daarnaast hard moeten concurreren op de arbeidsmarkt om nieuw personeel te werven. Een nieuw kabinet zal er straks van doordrongen moeten zijn dat deze kortzichtige bezuiniging op termijn veel meer kost dan deze nu lijkt op te brengen. We zullen alles in het werk stellen om de heren en dames politici daarvan te overtuigen’, aldus FvOv-voorzitter Jilles Veenstra.
De huidige CAO VO 2011-2012 is ook na 1 augustus 2012 nog van kracht tot het moment waarop cao-partijen een nieuw akkoord sluiten.