De VO-raad en de vakbonden AOb, Abvakabo, CNV Onderwijs en FvOv zijn nog volop met elkaar in overleg over een nieuwe CAO VO. De afgelopen periode hebben partijen vooral gesproken over de mogelijke invoering van een persoonlijk budget (PB). De individuele keuzevrijheid en het recht van de werknemer op inzet van het PB staat daarbij centraal. Partijen zijn het erover eens dat invoering van een PB veelomvattend en ingewikkeld is en dat invoering op 1 augustus 2012 niet realistisch is. Bovendien willen de sociale partners hun achterbannen in verschillende soorten van bijeenkomsten raadplegen en informeren op basis van volledige informatie over een nieuw systeem met een PB.

Over de loonontwikkelingen heerst op dit moment onduidelijkheid. De werkgevers hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de looneis van de vakbonden en gezien de politieke ontwikkelingen is onbekend of de overheid blijft vasthouden aan de nullijn voor overheidspersoneel.

Werkgevers en vakbonden hebben daarom afgesproken dat de huidige CAO VO 2011-2012 na 1 augustus 2012 van kracht blijft tot het moment waarop partijen een nieuw akkoord hebben gesloten.

Jilles Veenstra en Sandra Roelofsen,
cao-onderhandelaars FvOv