De FvOv en de overige vakbonden hebben de lopende cao voor het primair onderwijs opgezegd. Met deze formele handeling richting de PO-Raad wordt voorkomen dat de cao stilzwijgend wordt verlengd en er een juridische belemmering ontstaat voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een lagere werkdruk.

In de huidige cao voor het primair onderwijs – die van kracht blijft tot en met 30 september van dit jaar – is bepaald dat de overeenkomst drie maanden voor het verstrijken van de looptijd moet worden opgezegd om verlenging te voorkomen. FvOv, AOb, CNV Onderwijs, AVS, en FNV Overheid namen geen risico en stuurden hun opzegging 28 juni al naar de werkgeversorganisatie. De PO-Raad bevestigde de brief met een eigen opzegging. De in de overeenkomst gemaakte afspraken werken overigens nog twee jaar door.

De stap oogt op het eerste gezicht klein, maar is noodzakelijk om de risico’s van een mogelijk stakingsverbod in het primair onderwijs in te perken: bij een lopende cao is het immers lastig om te claimen dat er een loonconflict is.

Verenigd in het PO-Front voert de FvOv samen met de werkgevers, de andere vakbonden en POinactie op dit moment actie tegen de hoge werkdruk en de salarisachterstand in het primair onderwijs ten aanzien van andere sectoren. Er wordt een forse investering geëist van een volgend kabinet om te voorkomen dat het lerarentekort de komende jaren de kwaliteit van het primair onderwijs de komende jaren verder onder druk komt te staan.

Komt een nieuwe regering niet tot een akkoord waarin serieuze stappen worden gezet, dan worden de acties in het primair onderwijs scherper en zijn stakingen niet uitgesloten.