In de kamerbrief ‘Extra actie tegen het lerarentekort’ van de ministers Slob en Van Engelshoven leggen deze het zwaartepunt van de acties om het lerarentekort tegen te gaan in de regio. Voor wat betreft de maatregelen van OCW wordt vooral geput uit al reeds ingezette acties en gewezen op eerdere investeringen die in salarissen en werkdruk zijn gedaan. De boodschap is duidelijk, Slob stelt geen extra geld beschikbaar en we moeten het dus doen met wat er is.

De Onderwijsraad (brief van 28 mei 2018) stelt onder andere dat de reeds ingezette acties tot nu toe onvoldoende hebben opgeleverd en dat er wat hen betreft geen concessies mogen worden gedaan aan de kwaliteitseisen die aan leraren gesteld worden of aan de centrale positie van de leraar. Daarnaast pleit men voor een Taskforce: ‘Aangezien de kwaliteit van het onderwijs de gehele samenleving raakt, adviseert de raad ook andere ministeries te betrekken bij de taskforce zoals Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken en Financiën.’

Duidelijk is dat tekorten in alle sectoren optreden, maar het meest urgent zijn de tekorten in het PO. Voor het PO is er geld voor werkdruk en verhoging van de salarissen beschikbaar gesteld en daarnaast zijn een aantal andere maatregelen al in 2017 gestart. Maar dit levert vooralsnog bij lange na niet voldoende op, ook de minister concludeert dat een griepgolf het PO voor grote problemen zal stellen. Op die momenten wordt het in de scholen dweilen met de kraan open voor de overige collega’s met nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs (en de werkdruk van die collega’s). Ook de verruimde regels betreffende de inzet van zijinstromers vormen een risico voor kwaliteit van het onderwijs, de Inspectie wees daar ook al eerder op.

FvOv-voorzitter Jilles Veenstra snapt dan ook niet dat minister Slob, onder verwijzing naar het Regeerakkoord, op voorhand uitsluit dat er extra geld beschikbaar zal komen. ‘De Onderwijsraad onderstreept nog eens in haar brief het grote maatschappelijke belang van het onderwijs en legt niet voor niets de link met het ministerie van Financiën! We zullen als samenleving alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat kinderen en het personeel uiteindelijk de dupe worden van de al maar groeiende tekorten in het onderwijs. Minister Slob: er moeten een paar tandjes bijgeschakeld worden!’