Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs, waarin o.a. de VLS vertegenwoordigd is, heeft afgelopen week een brief aan de vaste kamercommissie OCW gestuurd waarin we reageren op de reactie van Sander Dekker op het advies van de verkenningscommissie kunstvakken.

Het Strategisch Beraad vraagt de vaste kamercommissie met klem om de staatssecretaris ter deze te horen over zijn besluit, een besluit dat beslist niet door het onderwijsveld gedragen wordt. Daarnaast roept het Strategisch Beraad de staatssecretaris op om een vernieuwingscommissie in te stellen om voor de kunstvakken een nieuw examenprogramma havo en vwo te ontwikkelen op basis van de adviezen van de verkenningscommissie. De overheid moet de regie nemen waar dat nodig is en instellingen de ruimte geven waar dat kan, leerlingen verdienen een actueel en kwalitatief goed examenprogramma.

Teleurstelling

Naast het feit dat de reactie van de staatssecretaris ruim twee jaar op zich liet wachten wordt in de eerste plaats teleurstelling uitgesproken over het feit de bestaande tweedeling (oude en nieuwe stijl) gehandhaaft blijft en dat hij de kern van het advies van de verkenningscommissie niet overneemt. Daarnaast is er ook teleurstelling over de inhoudelijke argumentatie van de staatssecretaris.

Draagvlak

Het feit dat er kritische reacties uit het veld kwamen op het advies van de verkenningscommissie betekent niet dat er onvoldoende draagvlak is voor dit advies. Het advies is destijds mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van en in dialoog met ruim 300 vertegenwoordigers van de kunstvakken tweede fase VO in het land.

De staatssecretaris stelt bijvoorbeeld dat ‘de’ universiteiten ontevreden zouden zijn over het advies. Wat een aantal universiteiten betreft is dat in ieder geval onjuist, zo leerde navraag. Bovendien lijkt de argumentatie die daarvoor gegeven wordt eerder betrekking te hebben op werkgelegenheid.

Inhoud

Naast draagvlak was een andere randvoorwaarde van de toenmalige minister dat het advies geen opeenstapeling van wensen kon zijn maar dat er verdedigbare keuzes gemaakt dienden te worden. De huidige tweedeling werd niet langer houdbaar geacht. De verkenningscommissie heeft zeer zeker aan deze eis voldaan. De staatssecretaris spreekt in zijn reactie veel waardering uit over het nuttige werk dat door de verkenningscommissie is gedaan, er is veel kennis verzameld over de stand van zaken en ontwikkelingen waar het departement veel van heeft opgestoken. Ons lijkt dat juist de aanleiding om als departement concrete vervolgstappen te ondernemen.

Het in stand houden van de huidige situatie betekent immers geen enkele verbetering. Door de versplintering van de kunstvakken blijven leerlingen die een kunstvak hebben gevolgd niet over eenduidige kennis te beschikken, blijven examenmakers meerdere examens ontwikkelen, iets dat om economische redenen onwenselijk is en blijken uitgevers nauwelijks nieuw lesmateriaal te ontwikkelen doordat de markt klein blijft.

Lees de volledige brief (pdf)