Wil je graag naar de studiedag komen maar moet je werken en mag je/ kan je geen vrij krijgen? Op basis van de CAO VO (artikel 15.5 lid 2) heb je recht op betaald verlof voor het deelnemen aan een cursus van de VLS voor zover een omzetting van het werk niet mogelijk is. Je kunt daarvoor een verzoek tot verlof bij de werkgever indienen onder verwijzing naar het artikel hieronder.

15.5. Verlof in verband met overleg- en advieswerkzaamheden

 1. De werkgever verleent de werknemer op diens verzoek kort of lang buitengewoon verlof uit het geheel of een deel van zijn werkzaamheden voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van (statutaire organen van) een centrale van verenigingen van overheids- en onderwijspersoneel of een bij zo’n centrale aangesloten vereniging waarvan de werknemer lid is.
 2. Het verlof is bedoeld:
  • a. voor het verrichten van werkzaamheden van rechtspositionele en/of onderwijskundige aard,
  • b. voor het op uitnodiging van een organisatie als bedoeld in lid 1, als cursist deelnemen aan een cursus: voor ten hoogste zes dagen per twee schooljaren, voor zover omzetting van de dienst niet mogelijk is,
  • c. voor het als bestuurslid, kaderlid of afgevaardigde deelnemen aan incidentele vergaderingen, dan wel voor het verrichten van andere, zeer incidenteel voorkomende en moeilijk vooruit te plannen activiteiten: voor ten hoogste twaalf dagen per schooljaar,
  • d. voor het deelnemen aan ledenbijeenkomsten voor ten hoogste twee dagen per schooljaar
 3. De werkgever verleent de werknemer, op verzoek van CEVO of CITO, kort of lang buitengewoon verlof uit het geheel of een deel van zijn werkzaamheden voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming van de landelijke examens in het voortgezet onderwijs.
 4. Het verlof zoals bedoeld in lid 2 onder b, c wordt verleend met behoud van bezoldiging. Het verlof zoals bedoeld in lid 2 onder a en in lid 3, wordt verleend met behoud van bezoldiging voor zover de werkgever schadeloos wordt gesteld conform de regeling vaststelling bedragen per klokuur, zoals vastgesteld door de stichting GO- en vakbondsfaciliteiten.
 5. In afwijking van het bepaalde in lid 4 wordt het verlof, bedoeld in lid 2 onder a, dat met name het doel heeft de werknemer in staat te stellen de functie van bezoldigd bestuurder van een centrale of vereniging te vervullen, voor ten hoogste twee jaren en zonder behoud van bezoldiging verleend.

hartelijke groet,
Remko Littooij