Op 13 december 2011 zijn de sociale partners (waaronder de Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP) met minister Marja van Bijsterveldt een pakket maatregelen overeengekomen. Blijft uiteraard dat we tegen de stevige bezuinigingen op Passend Onderwijs zijn. Maar gelet op de politieke realiteit restte ons niets dan in het belang van onze leden het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken.

Ontslagen vermijden, expertise behouden
Uit een onlangs verrichte inventarisatie blijkt dat zo’n 5100 werknemers (3700 fte) met ontslag worden bedreigd. De inventarisatie wijst uit dat door natuurlijk verloop, beëindiging van de inhuur van personeel, van detachering of door vrijwillige in- of externe mobiliteit dit aantal kan dalen naar zo’n 3500. Voor deze groep werknemers is nu een pakket maatregelen afgestemd waarmee gedwongen ontslagen zoveel mogelijk vermeden moeten worden en de expertise behouden blijft.

Afspraken in convenant
De maatregelen uit dit pakket voorzien in een extra investering in de mobiliteit van de werknemers binnen en buiten het samenwerkingsverband waarbij alle partijen zich maximaal zullen inspannen om personeel van werk naar werk te begeleiden. De ontwikkelingen zullen in de komende jaren nauwlettend worden gemonitord en wanneer er zich ongewenste ontwikkelingen voordoen zullen partijen opnieuw met elkaar aan tafel gaan. De bovenstaande afspraken zullen worden vastgelegd in een convenant.

Leden van de VLS die vragen of opmerkingen hebben kunnen gebruikmaken van dit e-mailadres: rechtspositie@vls-cmhf.nl

Download het Onderhandelaarsakkoord