Benut de nakijktijd samen zo optimaal mogelijk

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Om te bereiken dat de nakijktijd zoveel mogelijk geoptimaliseerd wordt is deze adviestabel samengesteld door FvOv, CNV Onderwijs, AOb en de VO-raad. Zij hebben daarvoor nauw afgestemd met OCW.

Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

Examenwerk binnen bij je collega

In de adviestabel staat per vak en examen aangegeven

  • op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector;
  • en weer terug bij de eerste corrector.

N.B. Het komt dit jaar voor dat de uiterste datum voor het accorderen van de Wolf-gegevens valt ná de datum in de adviestabel. Het is belangrijk dat de eerste corrector voor het versturen van het leerlingwerk dan toch de datum van de adviestabel in acht neemt.

Scores uiterlijk binnen bij eerste corrector

Bij het eerste tijdvak staat 8 juni als datum wanneer de scores examens terug moeten zijn bij de eerste corrector. Dit is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder.

Voor het tweede tijdvak is de planning nog krapper dan bij de eerste periode. Om nog enigszins een tweede correctie mogelijk te maken is de uiterste datum waarop de scores binnen moeten zijn bij de latere examens in verhouding nog een dag verder naar achteren geplaatst. Hierbij is het echt van belang dat in ieder geval de definitieve scores rond het middaguur binnen zijn, zodat ze verwerkt kunnen worden.

N.B. Omdat er in dit bijzondere examenjaar met drie tijdvakken wordt gewerkt, is de correctietijd voor vakken die achter in het rooster staan erg krap. Dit geldt in alle drie de tijdvakken. Het volgen van de adviestabel bevordert dat de eerste en tweede corrector de scores tijdig, dat wil zeggen vóór de publicatie van de N-termen, kunnen vaststellen.

Praktische oplossingen in protocollen VO-raad

De organisaties die betrokken zijn bij het samenstellen van de adviestabel realiseren zich dat deze dit jaar verre van ideaal is. Om de problemen enigszins te verlichten worden mogelijke suggesties voor praktische oplossingen voor deze problemen bekend gemaakt in de protocollen van de VO-raad.