Tot en met 30 juni 2019 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo weer een Lerarenbeurs aanvragen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding, een post-initiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma. De Lerarenbeurs biedt een leraar de mogelijkheid zichzelf verder te professionaliseren. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf, maar kan ook bijdragen aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school.

Studie- en vervangingskosten
De Lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten met een maximum van €7700 per studiejaar. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. De Lerarenbeurs kan voor maximaal drie jaar worden aangevraagd. De subsidie wordt steeds voor één studiejaar toegekend. Om het geld te mogen behouden, dient de leraar in het jaar waarvoor subsidie is toegekend, minimaal 15 studiepunten (ECTS) te behalen.

Aanvraagprocedure en meer informatie
Aanvragen van de Lerarenbeurs kan via de website van DUO. Hier is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden. Voor vragen kunnen leraren en werkgevers terecht bij de afdeling Lerarenbeurs van DUO. Deze afdeling is bereikbaar via telefoonnummer 050-5999099 (maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur), of via lerarenbeurs@duo.nl.

FAQ over de Lerarenbeurs