FvOv: We zetten hard in op gezamenlijke actie, maar roepen nog niet op tot staking!

Na een handjeklap in de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel met betrekking tot de onderwijstijd (1040 uur) en de vakantie nu naar de Eerste Kamer. Een eerste actie van Laks is door de bonden verenigd in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) ondersteund. LIA heeft direct na de kerstvakantie een staking uitgeroepen en de AOb op 26 januari. Als VLS/FvOv roepen wij op dit moment niet op tot staking. Uiteraard zitten we zeker niet stil!

Op dit moment bereiden we met de andere bonden en de VO-raad een gezamenlijke actie voor op de dag van de behandeling in de Eerste Kamer. We trachten nog tot een verbreding van het ‘front’ te komen door ook de ouders en de leerlingen erbij te betrekken. Het is onze overtuiging dat we op deze manier een grotere kans maken op een goed resultaat. Zo gauw er meer duidelijkheid is over het moment van behandelen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer en de te voeren acties, zullen we jullie oproepen voor een hopelijk massaal protest!

Het voorstel van 1040 klokuren onderwijstijd mist iedere onderbouwing (financieel en inhoudelijk) en komt zeer zeker niet ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs. Een land als Finland laat zien dat kwalitatief goed onderwijs kan worden verzorgd in 750 klokuur op jaarbasis. 1000 klokuren is een haalbare en aanvaardbare norm!

Arbeidsvoorwaarden zijn van de sociale partners aan de cao-tafel, dat is bij wet geregeld. In de lopende CAO-VO hebben wij de roostervrije dagen uit het eerdere wetsvoorstel al als vrije dagen voor docenten aangemerkt. Vandaar ook de opmerking van FvOv-voorzitter Jilles Veenstra: ‘ Schoenmaker blijf bij je leest! De minister gaat niet over onze arbeidsvoorwaarden! Vakantie dient onderwerp van gesprek te zijn op de plek waar het thuishoort, namelijk op de cao-tafel. Als zij blijft volharden op dit punt overwegen we zelfs een gang naar de rechter!’

Kortom, op dit moment roepen we nog niet op tot staken. Zo gauw duidelijk is dat er alsnog hardere actie nodig is zullen we dat zeer zeker niet nalaten! Wordt vervolgd!